We help the world growing since 2007

TYZD seriýasy ýokary woltly pes tizlikli göni hereketlendiriji üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (6kV H630-1000)

Gysga düşündiriş:

Bu önümiň esasy seriýasy pes tizlikli magnit hereketlendirijisi (pes aýlawly hemişelik magnit generatory bolup biler), IC666 sowadyş, IP55 girelgesini goramak derejesi, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.Ulanyjynyň zerurlyklaryna görä, sowatmagyň beýleki usullary hem üpjün edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry gönüden-göni hereketlendirijidir, bahalandyrylan naprýa 6eniýe 6kV, wektor ýygylygy öwrüjisi bilen işleýär, ýük tizliginiň we torkyň talaplaryna gönüden-göni laýyk bolup biler, geçiriş ulgamyndaky dişli guty we bufer mehanizminiň baglanyşygyny ýok edip, dürli-dürli bolup biler. induksiýa hereketlendirijisi we dişli reduktor geçiriji ulgamyň kemçilikleri, ýokary geçirijilik netijeliligi, başlangyç tork öndürijiligi, energiýa tygşytlamak, pes ses, pes yrgyldy, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, ygtybarly we ygtybarly işlemek, pes gurnama we tehniki hyzmat çykdajylary we ş.m. Howpsuz we ygtybarly işlemek , pes gurnama we tehniki hyzmat çykdajylary we ş.m. Beýleki naprýa levelseniýe derejeleri müşderiniň isleglerine görä üpjün edilip bilner.

Önüm aýratynlyklary

1. Dişli gutyny we gidrawliki birikmäni ýok edýär.geçiriş zynjyryny gysgaldýar.nebitiň syzmagy we ýangyç guýmak meselesi ýok.pes mehaniki näsazlyk derejesi we ýokary ygtybarlylyk.
2. Enjamlara görä ýöriteleşdirilen elektromagnit we gurluş dizaýny.ýüküň zerur tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp biler;
3. Pes başlangyç tok we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.demagnetizasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrmak;
4. dişli gutynyň we gidrawliki birikdirmäniň geçiriş netijeliligini ýitirmek.ulgamyň ýokary netijeliligi bar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Pleönekeý gurluş.pes iş sesi we gündelik tehniki hyzmatyň pes bahasy;
5. Rotor böleginiň aýratyn goldaw gurluşy bar.podşipnikini saýtda çalyşmaga mümkinçilik berýär.zawoda gaýdyp gelmek üçin zerur maddy-tehniki çykdajylary aradan aýyrmak;
6. Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň göni hereketlendiriji ulgamyny kabul etmek "uly atyň kiçi arabany çekmek" meselesini çözüp biler.asyl ulgamyň giň ýük aralygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.we ulgamyň umumy netijeliligini ýokarlandyrmak.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak bilen;
7. Wektor ýygylygy öwrüji dolandyryşyny kabul ediň.tizlik aralygy 0-100% hereketlendirijiniň işleýşi gowy.durnukly işlemek.hakyky ýük güýji bilen gabat gelýän koeffisiýentini azaldyp biler.

khjgoii1

hjgfuyt1

Önüm programmalary

Bu önümler kömür känlerinde, magdanlarda, metallurgiýada, elektrik energiýasynda, himiýa senagatynda top degirmenleri, guşak maşynlary, mikserler, göni hereketlendiriji ýag sorujy maşynlar, nasos nasoslary, sowadyjy diň janköýerleri, göterijiler we ş.m. ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar. gurluşyk materiallary we beýleki senagat we magdan kärhanalary.

pes tizlikli göni pmsm

pes tizlikli hereketlendiriji

IMG_2427

IMG_2437

Sorag-jogap

Pes tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijileriniň fonunda?
Inwertor tehnologiýasynyň täzelenmegine we hemişelik magnit materiallarynyň ösdürilmegine daýanmak bilen, pes tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijilerini amala aşyrmak üçin esas döredýär.
Senagat we oba hojalygy önümçiliginde we awtomatiki gözegçilikde, köplenç elektrik hereketlendirijilerini we reduktorlary we beýleki peseldiş enjamlaryny umumy ulanmazdan ozal pes tizlikli hereketlendirijini ulanmaly.Bu ulgam pes tizlikli maksada ýetip bilse-de.Complexöne çylşyrymly gurluş, uly göwrüm, ses we pes netijelilik ýaly köp kemçilikler hem bar.

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi we başlangyç usuly?
Statoryň aýlanýan magnit meýdanynyň tizligi sinhron tizlik bolany üçin, rotor dessine dynç alýarka, howa boşlugy magnit meýdany bilen rotor polýuslarynyň arasynda otnositel hereket bolýar we öndürip bilmeýän howa boşlugy magnit meýdany üýtgeýär ortaça sinhron elektromagnit tork, ýagny sinhron motoryň özünde başlangyç moment ýok, şonuň üçin hereketlendiriji özbaşdak başlaýar.
Başlangyç meseläni çözmek üçin köplenç ulanylýan beýleki usullar kabul edilmeli:
1, ýygylygy öwürmegiň başlangyç usuly: ýygylygy noldan ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlandyrmak üçin ýygylygy öwürmek elektrik üpjünçiligini ulanmak, aýlanýan magnit meýdany çekiş rotory, kesgitlenen tizlige ýetýänçä haýal sinhron tizlenme.
2, asynkron başlangyç usuly: başlangyç sargyly rotorda, gurluşy asynkron maşyn tüýdük kapasasynyň egremegine meňzeýär.Sinhron motor stator sargysy, başlangyç sargynyň rolunyň üsti bilen, başlangyç tork döredip, sinhron hereketlendirijiniň özi başlamagy üçin sinhron hereketlendirijiniň 95% -e çenli tizligi rotor awtomatiki bolýar sinhronizasiýa çekildi.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYZD 6kV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYZD 6kV

Çyzgy

 • download_icon

  TYZD 6kV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler