We help the world growing since 2007

Hemişelik magnit motorly kasna

1. Programma

Magdan, kömür, metallurgiýa we beýleki pudaklarda guşak konweýerleri üçin amatly.

2.Tehniki ýörelge we amal

Hemişelik magnit gönüden-göni hereketlendiriji deprek motorynyň gabygy daşky rotor, rotor magnit zynjyryny emele getirmek üçin içindäki magnitleri kabul edýär, stator rulony rotor şkafynyň üstünde ýerleşýär, rulon gurşunlary içerki birikme gutusyna girizilýär; Rotor şahasynyň ýüplük deşikleri, tok üpjünçiligi gurşunlary birleşýän gutujyga birikdirilýär we ahyrky gapak, duralgalar, podşipnikler we ýag örtügi ýaly degişli goldawyň esasy bölekleri, şeýle hem adaty bölekler bar. möhürlemek, berkitmek we ş.m. ýaly deprek ýygylyk öwrüji sürüjisi bilen hereket edýär we sürüjiniň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.Highokary netijeliligi, ýokary torky we pes tizlikli sinhron sürüjini durmuşa geçirýär.

3. Tehniki we funksional aýratynlyklar

. Adaty geçiriji hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende -20%;

)

.Şol bir wagtyň özünde köp motorly deňagramlylygy dolandyrmagy amala aşyryp, konweýer kemeriniň stresini azaldyp, enjamlaryň howpsuzlygyny ýokarlandyryp, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldyp biler.

(4) efficiencyokary netijelilik güýji faktory, 20% -120% ýük aralygynda hemişe netijeli işlemegi dowam etdirip biler, güýç faktory azalmaz.

Guşak konweýeriniň adaty kuwwat konfigurasiýasy, hereketlendirijiniň tigirini aýlanmagyna we kemer konweýerini aşakdaky ýaly işlemegine itergi berýän dişli reduktoryň üsti bilen asynkron hereketlendiriji bolup durýar.

1

Guşak konweýeriniň adaty güýç konfigurasiýasy

Asyl sürüjilik ulgamy hemişelik magnit sinhron hereketlendiriji göni hereketlendiriji ulgamy bilen hemişelik magnit deprek hereketlendirijisi + wektor ýygylygy öwrüjisi bilen çalşyrylýar.Hemişelik magnit sinhron hereketlendiriji göni hereketlendiriji ulgamy pes tizlikli hemişelik magnit tigirinden we hemişelik magnit hereketlendirijisi üçin ýörite ýygylyk öwrüjisinden durýar we ýygylyk öwrüjisiniň wektor dolandyryş funksiýasy pes tizlikli enjamlaryň iş talaplaryna laýyk gelýär.Bu ulgam asyl inwertory + umumy asynkron motor + suwuk birikdirmek + azaltmak mehanizminiň ornuny tutýar we hemişelik magnit deprek gönüden-göni ýük bilen baglanyşdyrylýar, bu geçiriş zynjyryny ýönekeýleşdirýär we hemişelik ýokary netijelilik arkaly tutuş ulgamyň energiýa tygşytlylygyny amala aşyrýar. magnit deprek we geçiriş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmak.Şol bir wagtyň özünde, işleýiş wagtynda ýüze çykýan mehaniki näsazlygy we nebitiň syzmagy bilen baglanyşykly suwuk birleşdiriji we reduktor ýatyrylýar.

2

Hemişelik magnit göni hereketlendiriji deprek güýji konfigurasiýasy

3

Ulanyjygapdalyndaky surat

4

Ulanyjygapdalyndaky surat

5

Ulanyjygapdalyndaky suratlar

6

Ulanyjygapdalyndaky suratlar

“14-nji bäş ýyllyk meýilnama” uglerod pik we uglerod bitarap meýilnamasy girizileninden bäri, Hytaý kömür elektrik taslamalaryna berk gözegçilik eder, kömür sarp edilişine berk gözegçilik eder we “15-nji bäş ýyllyk meýilnama” döwründe kem-kemden azaldar.Mundan başga-da, Hytaý Monreal teswirnamasyna Kigali düzedişini kabul etmek, uglerod däl dioksid parnik gazlaryna gözegçiligi güýçlendirmek, şeýle hem milli uglerod bazary onlaýn söwdasyna başlamak kararyna geldi.

Energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak durmuşyň ähli gatlaklarynyň ösüşiniň açarydyr, bu gezek dürli energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa önümler has giňden ulanylýar, geljegi has aýdyňdyr.Global energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak, ýaşyl daşky gurşawy goramak we çekmek üçin beýleki strategiýalar, ýakyn ýyllarda magnit deprekli motor bazaryndaky hemişelik potensial gaty uly.

Anhui Mingteng Hemişelik-Magnit Maşynlary we Elektrik Enjamlary Ş.Professional programma dizaýny, çylşyrymly önüm öndürmek, satuwdan soň ajaýyp hyzmat Minteni edýärgHemişelik magnit deprek pudagynda gowy abraý gazandy, has köp senagat we magdan kärhanalarynyň hemişelik magnit deprek hereketlendirijisini ulanyp biljekdigine sabyrsyzlyk bilen garaşýar.


Iş wagty: 15-2024-nji mart