We help the world growing since 2007

Hyzmatlar

Tehniki güýç

01

Döredileli bäri kompaniýa elmydama ylym we tehnologiýany ýol görkeziji hökmünde alyp barmak, bazary gollanma hökmünde almak, gözleg we ösüş maýa goýumlaryna ünsi jemlemek, kärhananyň garaşsyz innowasiýa ukybyny ýokarlandyrmaga we ösüşini çaltlaşdyrmaga çalyşýar.

02

Ylmy-tehniki işgärleriň höwesini doly ýerine ýetirmek üçin kompaniýa ylym we tehnologiýa birleşigini döretmek üçin ýüz tutdy, şeýle hem welaýat we daşary ýurt uniwersitetleri, gözleg bölümleri we iri döwlet bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy- eýeçiligindäki kärhanalardyr.

03

Kompaniýa häzirki zaman motor dizaýn teoriýasyny ulanýar, professional dizaýn programma üpjünçiligini we özi tarapyndan döredilen hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin ýörite dizaýn programmasyny kabul edýär, elektromagnit meýdany, suwuklyk meýdany, temperatura meýdany we hemişelik magnit hereketlendirijileriniň stres meýdany üçin simulýasiýa hasaplamalaryny edýär, magnit zynjyrynyň gurluşyny optimallaşdyrýar , hereketlendirijileriň energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar, podşipnikleri çalyşmak we uly hemişelik magnit hereketlendirijileri meýdanyndaky hemişelik magnitleri demagnetizasiýa etmek kynlygyny çözýär we ygtybarly ulanylmagyny düýpli üpjün edýär.

04

Kompaniýanyň tehnologiýa merkezinde üç bölüme bölünen 40-dan gowrak gözleg we gözleg işgäri bar, dizaýn, tehnologiýa we synag, önümi ösdürmek, dizaýn we proses innowasiýalarynda ýöriteleşen.15 ýyllyk tehnologiýa toplanylandan soň, kompaniýa hemişelik magnit hereketlendirijileriniň doly toplumyny ösdürmäge ukyply we önümler polat, sement we magdançylyk ýaly dürli pudaklary öz içine alýar we enjamlaryň dürli iş şertlerini kanagatlandyryp biler.

Elektromagnit meýdan simulýasiýasy we optimizasiýa

sevsec (1)

sevsec (2)

Netijelilik kartasy
sevsec (3)

Mehaniki stres simulýasiýasy

sevsec (5)

sevsec (4)

Satuwdan soňky hyzmat

01

Kompaniýa, her bölümiň jogapkärçiligini we ygtyýarlyklaryny, şeýle hem satuwdan soňky hereketlendirijileriň seslenmesini we ýok edilmegini kesgitleýän "Aftersales Motors-a seslenme we ýok etmek üçin dolandyryş çäreleri" düzdi.

02

Kepillik döwründe, alyjynyň işgärleri tarapyndan enjamyň kadaly işlemezligi sebäpli ýüze çykan kemçilikleri, näsazlyklary ýa-da komponent zeperlerini mugt bejermek we çalyşmak üçin jogapkärçilik çekýäris;Kepillik möhletinden soň, bölekler zaýalanan bolsa, üpjün edilen esbaplar diňe töleg bilen alynýar.