We help the world growing since 2007

Metallurgiýada we daşky gurşawy goramak pudagynda energiýa tygşytlaýjy korpusda pes woltly magnit hereketlendirijileri

Ykdysadyýetiň yzygiderli ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen energiýa islegi barha ýokarlanýar.Şol bir wagtyň özünde daşky gurşawyň hapalanmagy we howanyň üýtgemegi ýaly meseleler hem güýçlenýär.Bu fonda, energiýany ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we energiýa sarp edilişini azaltmak ähli ýurtlar üçin umumy kynçylyklara öwrüldi.Hemişelik magnit hereketlendirijisi täze görnüş, ýokary netijelilik, energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji, energiýa tygşytlaýyş täsiri köpleriň ünsüni özüne çekdi.Bu gün hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ýörelgesine we artykmaçlyklaryna seredýäris, şeýle hem metallurgiýa we daşky gurşawy goramak pudagynda energiýa tygşytlaýan Minten pes woltly hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ikisini paýlaşýarys.

Hemişelik magnit hereketlendirijisiniň esasy ýörelgesi

Hemişelik magnit hereketlendirijisi, elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwürmek üçin hemişelik magnitler bilen elektrik togunyň arasyndaky özara täsirini ulanýan hereketlendirijidir.Onuň esasy gurluşy hemişelik magnit, stator we rotory öz içine alýar.Hemişelik magnit hereketlendirijiniň magnit polýusy bolup hyzmat edýär we tork öndürmek we mehaniki energiýany rotora geçirmek, elektrik energiýasynyň mehaniki energiýa öwrülmegine düşünmek üçin stator rulonyndaky tok bilen öz magnit meýdany arkaly täsirleşýär.

Adaty induksiýa hereketlendirijisi bilen deňeşdirilende, hemişelik magnit hereketlendirijisi aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

1. efficiencyokary netijelilik: Adaty induksiýa hereketlendirijileri, magnit meýdanynyň rulonda tok bilen emele gelýändigi we induksiýa ýitgileri sebäpli pes energiýa netijeliligine eýe.Hemişelik magnit hereketlendirijisiniň magnit meýdany elektrik energiýasyny mehaniki energiýa has netijeli öwrüp bilýän hemişelik magnitler bilen üpjün edilýär.Degişli gözleglere görä, hemişelik magnit hereketlendirijileriniň netijeliligi adaty induksiýa hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende takmynan 5% -den 30% -e çenli ýokarlandy.

2. powerokary kuwwatly dykyzlyk: Hemişelik magnit hereketlendirijisiniň magnit meýdany güýji induksiýa hereketlendirijisinden has ýokary, şonuň üçin güýç dykyzlygy has ýokary.

3. Energiýany tygşytlamak: Hemişelik magnit hereketlendirijileri ýokary netijelilik we ýokary güýç dykyzlygy sebäpli, şol bir göwrümde we agramda şol bir giriş güýji bilen has mehaniki güýji çykaryp biljekdigini, şeýlelik bilen energiýa tygşytlamagyny amala aşyryp biljekdigini aňladýar.

Netijeli asynkron induksiýa hereketlendirijilerini hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen çalyşmak, iş şertlerini düzetmek we köne we netijesiz energiýa ulanýan enjamlaryň ýygylygyna gözegçilik etmek bilen bilelikde energiýa ulanýan enjamlaryň energiýa netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler we aşakdaky 2 adaty amaly ýagdaý salgylanmak üçin.

1: Guizhou reel motory üýtgetmek taslamasy

2014-nji ýylyň 25-nji sentýabry - 2014-nji ýylyň 1-nji dekabry, anhui mingteng hemişelik magnit elektromehaniki enjamlar ş. 5 # rul motorly energiýa sarp ediş yzarlaýyş ýazgysyny deňeşdirmek, hemişelik magnit hereketlendirijisini we energiýa sarp edişini deňeşdirmek üçin inwertor hereketlendirijilerini häzirki ulanyşyny üpjün eder.

(1) Synagdan öň nazary derňew aşakdaky 1-nji tablisada görkezilýär

1

1-nji tablisa

(2) Ölçeg usullary we statistik maglumatlar aşakdaky ýaly hasaba alyndy we deňeşdirildi

Dört üç fazaly dört simli işjeň kuwwatly hasaplaýjy we häzirki transformator bilen enjamlaşdyrylan ölçeg enjamyny oturtmak, gatnaşygy: umumy metr 1500 / 5A, No.1 reel maşyn aşaky metr 150 / 5A, No.2, No. 5 rulon enjamy 100 / 5A kiçi metr, ýazgylary yzarlamak üçin dört metrde görkezilen maglumatlar, statistik derňew aşakdaky ýaly:

图片 22-nji tablisa

Bellik: .11 Reel motorly dört polýus 55KW, No2 Reel motorly dört polýus 45KW, No5 Reel motorly alty polýus 45KW

(3) Şuňa meňzeş iş şertlerini deňeşdirmek.

29 # maşynda No. 5 teker maşyny (hemişelik magnit sinhron motor) we 6-njy rul maşyn (asynkron motor) inwertor güýji giriş enjamynyň kuwwat ölçegi 2.0, hemişelik 600: - / kw-h, işjeň energiýa hasaplaýjy iki.Häzirki transformator gatnaşygy 100/5 A. bilen enjamlaşdyrylan ölçeg enjamy, saklanylýan energiýa sarp edilişiniň gaty meňzeş iş şertlerinde iki hereketlendirijini deňeşdirmek, netijeler aşakdaky 3-nji tablisada görkezilýär.

图片 33-nji tablisa

Bellik: Bu parametr, tutuş maşynyň işiniň ortaça maglumatlary däl-de, hakyky wagt ölçeg maglumatlary.

(4) hemmetaraplaýyn derňew.

Jemläp aýtsak: Hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ulanylmagy inwertor hereketlendirijilerinden has ýokary güýç faktoryna we pes işleýiş tokyna eýe.Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi, asyl asynkron hereketlendirijiniň işjeň energiýa tygşytlaýyş tizligi 8.52% ýokarlandy.

图片 4

ulanyjy synlary

2: Daşky gurşawy goramak çäklendirilen kompaniýanyň merkezden gaçyryş janköýerlerini täzelemek taslamasy

Frequygylygy öwrüjiniň tizligini kadalaşdyrmak arkaly taslama, hemişelik magnit hereketlendirijisi ýuwaş-ýuwaşdan başlap, iň soňunda kesgitlenen tizlige ýeter ýaly, sinhronlaşma meselesi ýüze çykanda merkezden gaçyryş fanatynda özbaşdak işleýän hemişelik magnit motory üçin ajaýyp çözgüt.Mundan başga-da, hereketlendiriji işe başlanda we merkezden gaçyryş fanatynyň näsazlyk derejesini peseldende, merkezden gaçyryş fanatyna mehaniki täsirini çözmek bilen çäklenmän, hereketlendirijiniň hemmetaraplaýyn netijeliligi hasam ýokarlanar.

(1) Asyl asynkron hereketlendirijiniň parametrleri

图片 5

(2) Hemişelik magnit ýygylygy öwrüji motorynyň esasy parametrleri

图片 6

(3): Energiýany tygşytlamagyň peýdalarynyň deslapky derňewi

图片 7

Janköýerler, nasos, senagat, oba hojalygy, umumy maksatly tehnikanyň ömri, köp sanly amaly, köp dürli aýratynlyklary ulanmak, hereketlendiriji hereketlendirijini hem goldaýar.Statistikalara görä, motor ulgamynyň energiýa sarp edilişi milli elektrik energiýasynyň 60% -inden gowragyny, janköýerler, nasoslar bolsa elektrik energiýasynyň öndürilişiniň 10,4% -ini, 20,9% -ini emele getirdi.Kuwwatlylygy we işleýiş sebäpleri sebäpli ulgamy kadalaşdyrmak birneme yza galýar, janköýerleriň we nasoslaryň köpüsi mehaniki päsgelçilik, pes netijelilik bilen kadalaşdyrylýar, janköýerleriň we nasos ýükleriniň ýarysyndan gowragy dürli derejedäki elektrik energiýasy galyndylarynda bar. Häzirki wagtda barha dartgynly energiýa üpjünçiligi, galyndylary azaltmak, elektrik energiýasyny tygşytlamak ileri tutulýan ugur boldy.

Anhui Mingteng, demir we polat, kömür gazyp almak, gurluşyk materiallary, elektrik energiýasy, nebit, himiýa senagaty pudaklarynda giňden ulanylýan has netijeli we ekologiýa taýdan arassa hemişelik magnit hereketlendirijilerini öndürmek we gözlemek we ösdürmek üçin hemişe ygrarlydy. rezin, metallurgiýa, dokma we ş.m.25% -120% ýük aralygyndaky pes woltly hemişelik magnit hereketlendirijileri, şol bir spesifikasiýa asynkron hereketlendiriji bilen deňeşdirilende has ýokary netijeliligi, has giň ykdysady iş diapazony, energiýa tygşytlaýyş täsiri bilen, hemişelik magnit hereketlendirijilerine düşünmek üçin has köp kärhanalara garaşýar , hemişelik magnit hereketlendirijilerini ulanmak.


Iş wagty: Mart-11-2024