We help the world growing since 2007

Mingteng, Anhui welaýatynda geçirilen ilkinji esasy tehniki enjamlaryň çykarylyşyna we önümçilik isleginiň doklama ýygnagyna gatnaşýar

Ilkinji esasy tehniki enjamlaryň çykarylyşy we önümçilige bolan islegi doklamak ýygnagy 2024-nji ýylyň 27-nji martynda Hefei Binhu halkara konferensiýa we sergi merkezinde üstünlikli geçirildi.

başlangyç

Springazyň ýumşak ýagyşy bilen, ilkinji esasy tehniki enjamlary çykarmak we önümçilige isleg bildirmek ýygnagy Hefei Binhu halkara konferensiýa we sergi merkezinde, şol bir wagtyň özünde Hefei halkara maşyn gurallary ýarmarkasy we 24-nji Hytaý (Hefei) halkara enjamlary geçirildi. Önümçilik sergisi hem üstünlikli açyldy, akylly önümçiligiň bellenmegine gatnaşmak üçin önümçilik pudagynyň ýokary we aşaky akymlaryndan köp sanly hünärmenleri ýygnady!

Partiýa toparynyň agzasy we Anhui welaýatynyň Senagat we maglumat tehnologiýasy bölüminiň müdiriniň orunbasary oa Kai çykyş etdi.

Oa Kai

. maşynlar we enjamlar we esasy komponentler, dolandyryş ulgamlary, esasy materiallar, programma üpjünçiligi ulgamlary we ş.m.Munuň aşakdaky manysy bar:

.

(2) Birinji toplum pudagyň we kärhanalaryň ösüş derejesini görkezýär we esasy bäsdeşlik ukybynyň möhüm nyşanydyr.

: .

(4) Birinji toplumyň mahabatlandyrylmagy we ulanylmagy, gözleglere we ösüşe has köp üns berip biler ýaly kärhanalaryň ýüküni azaldyp biler.

Anhui welaýatynyň Ykdysadyýet we maglumat tehnologiýasy müdirliginiň habaryna görä, Anhui Mingteng Hemişelik-Magnit Maşynlary we Elektrik Enjamlary Co., Ltd 2018-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli ilkinji enjamlaryň 6 toplumyna eýe boldy. Bu Mingtengiň önümleriniň doly tassyklamasy. tehnologiýa, gözleg we ösüş, bazaryň geljegi, şeýle hem Mingtengiň innowasiýa ukybynyň we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygynyň güýçli subutnamasy.

birinji toplum

Bu pursatdan peýdalanyp, dürli alyjylara we şahsyýetlere ilkinji enjamlar toplumymyzy düşündirdik.

sahypasynda

Anhui Mingteng Hemişelik-Magnit Maşynlary we Elektrik Enjamlary Co., Ltd R&D, hemişelik magnit hereketlendirijileriniň önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän döwrebaplaşdyrylan ýokary tehnologiýaly kärhana. Çylşyrymly we üýtgeýän ykdysady gurşaw we orta we ýokary ujuň üýtgemegi sebäpli önümçilik gymmaty zynjyry, kompaniýa hemişelik magnit motor tehnologiýasynyň we önümçiliginiň artykmaçlyklaryny işjeň ýerine ýetirer, içerde we daşary ýurtlarda has köp senagat we magdan kärhanalary üçin akylly we ýöriteleşdirilen hyzmatlary berer.


Iş wagty: Mart-29-2024