We help the world growing since 2007

TYPCX seriýasy Pes woltly super ýokary netijelilik Üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (380V H90-355)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyrynyň netijelilik görkezijisi GB30253-2013 “Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň energiýa netijeliligini çäklendirýän bahalary we energiýa tygşytlylyk derejeleri” we GB / 27744-2021 “Asynkron başlangyç hemişelik magnitiň tehniki şertleri we energiýa netijeliligi derejesi 1 derejesine ýetýär Sinhron hereketlendirijiler (çarçuwanyň diapazony. 80-355) ”, şuňa meňzeş önümleriň halkara ösen derejesine ýetiň..Bu pmsm generatory hökmünde hem dizaýn edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Bu pmsm önümler toplumy garaşsyz janköýer gurluşy, howany sowatmak, girelgäni goramak derejesi IP55, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy bilen döredildi.
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 380V bolup, inwertor bilen işleýär. Bahalandyrylan ýygylyk, hemişelik tork işleýşi.25% -120% ýük aralygynda, energiýa tygşytlaýjy täsirleri bilen deň ölçegdäki asynkron hereketlendirijilerden has ýokary netijelilik we has giň ykdysady iş aralygy bar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, 30-50K bahaly ýükde.
Magnit hereketlendirijileriniň bu tapgyry Y2, Y3, YE2 we pes woltly asynkron hereketlendirijileriň doly tapgyryny doly çalşyp biler, şeýle hem müşderiniň güýç dykyzlygyny, ýörite dizaýny gowulandyrmagy we dürli sowadyş usullaryny we naprýa levelseniýe derejelerini, magnit dizaýnyny düzüp biler. generator hem kabul edilýär.

1

21

3

Önüm aýratynlyklary

1, ýokary hereketlendiriji kuwwat faktory, toruň ýokary hilli faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok, podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2, hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasy, sinhron işlemek, tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýrände, nasoslar we beýleki ýükler turbageçirijiniň garşylygyny ýitirmeýär;
3, hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä, "uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin ýokary başlangyç momentine (3 esse köp), ýokary ýük göterijiligine dizaýn edilip bilner;
4, adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw toky, adatça, kesgitlenen tokdan takmynan 0,5-7,7 esse, Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär, reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut 50% töweregi, hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5, hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner, görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

11

Hemişelik magnit hereketlendirijiniň netijeliligi kartasy

341

Asynkron motor netijeliliginiň kartasy

Önüm programmalary

Seriýa önümleri elektrik energiýasy, nebit, metallurgiýa, dokma we gurluşyk materiallary ýaly janköýerler, nasoslar, kompressorlar we guşak maşynlary ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

typcx (8)

hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

typcx (6)

typcx (3)

typcx (4)

typcx (1)

typcx (5)

Sorag-jogap

Motoryň parametrleri haýsylar?
Esasy parametrler:
1. Bahalandyrylan parametrler, şol sanda: naprýa; eniýe, ýygylyk, güýç, tok, tizlik, netijelilik, güýç faktory;
2. Baglanyşyk: motoryň stator sargysynyň baglanyşygy;Izolýasiýa synpy, gorag synpy, sowadyş usuly, daşky gurşaw temperaturasy, beýiklik, tehniki şertler, zawod sany.
Beýleki parametrler:
Tehniki şertler, ölçegler, iş borjy we hereketlendirijiniň gurluşy we gurnama görnüşi.

TYPCX seriýaly hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin amatly başlangyç usullary haýsylar?
1. Gidrotehniki birikdirme bilen başlamak.
2. Başlamak üçin magnit birikdirmesini goldamak.
3. Başlamak üçin v / F dolandyryş funksiýasy bilen ýygylyk öwrüjisi bilen enjamlaşdyryldy.
4. Başlamak üçin wektor dolandyryş funksiýasy bilen ýygylyk öwrüjisini goldamak.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYPCX

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYPCX-B3

 • download_icon

  TYPCX-B5

 • download_icon

  TYPCX-B35

 • download_icon

  TYPCX-V1

Çyzgy

 • download_icon

  TYPCX-B3

 • download_icon

  TYPCX-B5

 • download_icon

  TYPCX-B35

 • download_icon

  TYPCX-V1


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler