We help the world growing since 2007

TYBCX seriýasy Partlama garşy ýokary woltly super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (6kV H355-560)

Gysga düşündiriş:

Partlama garşy hereketlendirijiniň netijelilik görkezijisi GB30254-2013 “volokary woltly üç fazaly tüýdük Keýj Asynkron motor funksiýasynyň netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýa netijeliligi derejesi” 1-nji derejesine ýetýär we Hytaýda şuňa meňzeş önümleriň ösen derejesine ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Partlama garşy hemişelik magnit hereketlendirijisi, Q / MT024-2019 laýyklykda işlenip düzülendir, doly ýapylan öz-özüni sowadyjy gurluş, IP55 gorag derejesi, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.Partlamadan goraýan görnüş Ex db IIB T4 Gb.
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz, bahalandyrylan naprýa 6eniýe 6kV, öz-özüni başlatmak ukyby we ýygylygy öwürmek bilen.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, bahaly ýük astynda 40-60K.
Önümleriň bir hatary, Partlama-poof laýyklyk kepilnamasy we Hytaý hökmany sertifikaty bilen doly.
Önümleriň bu tapgyry, YB2 seriýaly ýokary woltly partlama garşy üç fazaly asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler we müşderiniň isleglerine görä ýörite işlenip bilner.

11123

44545

Önüm aýratynlyklary

1. Motoryň ýokary güýç faktory.gözenegiň ýokary hilli faktory.güýç faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok.podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasydyr.sinhron amal.tizlik impulslary ýok.janköýerleri çekmekde.nasoslar we beýleki ýükler turbanyň garşylyk ýitgisini artdyrmaýar;
3. hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä ýokary başlangyç momentine (3 gezekden köp) dizaýn edilip bilner.ýokary ýük göterijiligi."uly at kiçi awtoulag çekmek" hadysasyny çözmek üçin;
4. adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw akymy, adatça, tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür.Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär.reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut takmynan 50%.hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner.görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir.asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

Haryt amaly

Birnäçe önüm, janköýerler, nasoslar we guşak maşynlary ýaly nebithimiýa, polat, alýumin gaýtadan işlemek, däne we ýag, iýmit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

partlama subutnamasy hemişelik magnit hereketlendirijisi

partlama çydamly hemişelik magnit hereketlendirijisi

guşak konweýer motor partlamasynyň subutnamasy

Sorag-jogap

Ultra ýokary netijelilikli hemişelik magnit hereketlendirijileriniň YE3 / YE4 / YE5 asynkron hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?
1.Asinkron hereketlendirijiniň hili yzygiderli däl, standarty ýerine ýetirmek netijeliligi şübheli
2. Hemişelik magnit elektrik motorynyň yzyna gaýtaryş möhletleri 1 ýylyň içinde
3.YE5 asynkron hereketlendirijilerde kämillik ýaşyna ýeten önümler ýok we adaty önümleriň bahasy hemişelik magnit hereketlendirijilerinden pes däl.
Mingteng hemişelik magnit hereketlendirijisiniň netijeliligi IE5 energiýa netijeliligine ýetip biler.Täzelenmek ýa-da çalyşmak zerurlygy bar bolsa, ony bir ädimde tamamlamak maslahat berilýär.

Asynkron hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende deň ölçegdäki hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ýitgileriniň arasynda esasy tapawut näme?
Az stator mis sarp edilişi, az rotorly mis sarp edilişi we pes rotorly demir sarp edilişi.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYBCX 6KV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYBCX 6KV

Çyzgy

 • download_icon

  TYBCX 6KV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler