We help the world growing since 2007

TYBCX seriýasy Partlama garşy pes woltly super ýokary netijelilik Üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (380V H132-355)

Gysga düşündiriş:

Hemişelik magnit hereketlendirijisiniň netijeliligi, Hytaýyň hil sertifikaty merkezi tarapyndan berlen Hytaýyň energiýa tygşytlaýan önüm kepillendiriş şahadatnamasyny aldy we indeksler GB30253-2013 “Energiýa netijeliligini çäklendirýän bahalar we hemişelik energiýa netijeliligi derejeleri” derejesine ýetdi. Magnit sinhron hereketlendirijileri ”we GB / T27744-2021“ Asynkron starter hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň tehniki şertleri we energiýa netijeliligi derejesi (çarçuwa no 80 ~ 355) ”, şuňa meňzeş önümleriň halkara ösen derejesine ýetiň.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry, öz-özüni sowadyjy gurluş, IP55 gorag derejesi, F synp izolýasiýasy, S1 iş ulgamy bilen Q / MT004-2019 "TYBCX seriýaly partlama subutnamasy üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi" laýyklykda işlenip düzüldi.Gurmak ölçegleri YB3 seriýaly hereketlendirijiler bilen deňdir we partlama garşy bellik Ex db IIB T4 Gb.
Bu seriýanyň bahalandyrylan ýygylygy 50Hz, bahalandyrylan naprýa 38eniýe 380V, öz-özüni başlatmak ukyby we üýtgeýän ýygylyk başlangyjy.
Has köp energiýa tygşytlaýjy täsirleri bilen 25% -den 120% -e çenli ululykdaky asynkron hereketlendirijilerden has täsirli we has giň ykdysady iş aralygy.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, 30-50K bahaly ýük astynda.
Partlama-kepilnamanyň laýyklyk kepilnamasy we Hytaýyň hökmany şahadatnamasy bilen dolduryň.
Önümleriň bu tapgyry YB2, YB3 we pes woltly partlama garşy üç fazaly asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler we ulanyjylaryň isleglerine görä ýörite işlenip bilner.

cer

Önüm aýratynlyklary

1. Motoryň ýokary güýç faktory.gözenegiň ýokary hilli faktory.Kuwwat faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok.podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasydyr.sinhron amal.tizlik impulslary ýok.janköýerleri çekmekde.nasoslar we beýleki ýükler turbanyň garşylyk ýitgisini artdyrmaýar;
3. hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä ýokary başlangyç momentine (3 gezekden köp) dizaýn edilip bilner.ýokary ýük göterijiligi."uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin;
4. adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw akymy, adatça, tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür.Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär.reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut takmynan 50%.hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner.Görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

DSC_4057
Hemişelik magnit hereketlendirijiniň netijeliligi kartasy

DSC_4053
Asynkron motor netijeliliginiň kartasy

Haryt amaly

Birnäçe önüm, janköýerler, nasoslar we guşak maşynlary ýaly nebithimiýa, polat, alýumin gaýtadan işlemek, däne we ýag, iýmit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

partlama subutnamasy PMSM

EX hemişelik magnit hereketlendirijisi

EX hemişelik magnitli sinhron motor

partlama subutnamasy hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

Haryt amaly

Motoryň parametrleri haýsylar?
Esasy parametrler:
1. Bahalandyrylan parametrler, şol sanda: naprýa; eniýe, ýygylyk, güýç, tok, tizlik, netijelilik, güýç faktory;
2. Baglanyşyk: motoryň stator sargysynyň baglanyşygy;Izolýasiýa synpy, gorag synpy, sowadyş usuly, daşky gurşaw temperaturasy, beýiklik, tehniki şertler, zawod sany.
Beýleki parametrler:
Tehniki şertler, ölçegler, iş borjy we hereketlendirijiniň gurluşy we gurnama görnüşi.

Hemişelik magnit hereketlendirijileriniň islegsiz hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?
Islegsiz hereketlendirijiniň işleýiş ýörelgesi, rotoryň isleginiň üýtgemeýän üýtgemegi, wyklýuçatel dolandyryş tok arakesmesiniň üsti bilen stator, rotoryň isleginiň kiçi bölegi, rotoryň aýlanmagyny hereketlendirmek we öçürmek.
Programma ssenarileri nukdaýnazaryndan göwünsiz hereketlendirijiler we hemişelik magnit hereketlendirijileri öňküsi ýaly däl.Hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende, göwünsiz hereketlendirijiler has ýokary ses, ýokary ýylylyk öndürmek we pes güýç dykyzlygy bar.Tork impulsynyň uludygy sebäpli titremäniň hem uludygy sebäpli tizligi ýokary etmek kyn (kiçi oturgyç tizligi birneme ýokary bolup biler).
Keýp barlarynyň we hemişelik magnitleriň ýoklugy sebäpli tolgundyryjy hereketlendirijileriň bahasy hemişelik magnit hereketlendirijilerinden has arzan.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYB

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYB

Çyzgy

 • download_icon

  TYB


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler