We help the world growing since 2007

TBVF seriýaly magdan partlama garşy ýygylygy üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (660 / 1140V H450-1000)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyry, suw bilen sowadylan gurluş, gorag derejesi IP55, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy bilen “Magdan partlamasyna garşy inwertor tizligini dolandyrmak üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi” Q / MT001-2017 laýyklykda işlenip düzüldi.Partlamadan goraýan bellik Ex db I Mb.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry, inwertor bilen işleýän, naprýatageeniýe naprýa 66eniýesi 660 / 1140V bolan göni hereketlendiriji hereketlendiriji bolup, ýük tizliginiň we torkyň talaplaryna gönüden-göni laýyk bolup biler, geçiriş ulgamyndaky dişli guty we bufer mehanizminiň baglanyşygyny aradan aýyryp, dürli kemçilikleri düýpgöter ýeňip biler. induksiýa hereketlendirijisi we dişli reduktor geçiriji ulgamy, ýokary geçiriş netijeliligi, oňat başlangyç momenti, energiýa tygşytlaýjy, pes ses, pes yrgyldy, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, ygtybarly we ygtybarly işlemek, gurnamak, ýokary geçiriş netijeliliginiň artykmaçlyklary bar tork öndürijiligi, energiýa tygşytlamak, pes ses, pes yrgyldy, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, ygtybarly we ygtybarly işlemek, gurnamak we tehniki hyzmat çykdajylary we ş.m.
Önümleriň tapgyry, partlama-kepilnamanyň laýyklyk kepilnamasy, magdan önümleri üçin rugsat berilme kepilnamasy we Hytaýyň hökmany şahadatnamasy bilen doly.

Önüm aýratynlyklary

1. Dişli gutyny we gidrawliki birikmäni aýyryň.geçiriş zynjyryny gysgaldyň.nebitiň syzmagy we ýangyç guýmak meselesi ýok.pes mehaniki näsazlyk derejesi.ýokary ygtybarlylygy.
2. Enjamlara görä ýöriteleşdirilen elektromagnit we gurluş dizaýny.ýüküň zerur tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp biler;
3. Pes başlangyç tok we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.demagnetizasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrmak;
4. dişli gutynyň we gidrawliki birikdirmäniň geçiriş netijeliligini ýitirmek.ulgamyň ýokary netijeliligi bar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Pleönekeý gurluş.pes iş sesi we gündelik tehniki hyzmatyň pes bahasy;
5. Rotor böleginiň aýratyn goldaw gurluşy bar.podşipnikini saýtda çalyşmaga mümkinçilik berýär.zawoda gaýdyp gelmek üçin zerur maddy-tehniki çykdajylary aradan aýyrmak;
6. Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň göni hereketlendiriji ulgamyny kabul etmek "uly atyň kiçi arabany çekmek" meselesini çözüp biler.asyl ulgamyň giň ýük aralygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.we ulgamyň umumy netijeliligini ýokarlandyrmak.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak bilen;
7. Wektor ýygylygy öwrüji dolandyryşyny kabul ediň.tizlik aralygy 0-100% hereketlendirijiniň işleýşi gowy.durnukly işlemek.hakyky ýük güýji bilen gabat gelýän koeffisiýentini azaldyp biler.

hyutiu1

luy

Haryt amaly

Bu önümler janköýerler, nasoslar we guşak maşynlary ýaly dürli enjamlary çekmek üçin ýerasty kömür känlerinde giňden ulanylýar.

öňki göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijisi

kemer enjamy üçin göni magnit hereketlendirijisi

göni hereketlendiriji EX hemişelik magnit hereketlendirijisi

guşak maşynynyň hemişelik magnit hereketlendirijisi

pes tizlikli EX pmsm

pes tizlikli hemişelik magnit hereketlendirijisi

Sorag-jogap

Göni hereketlendiriji motor saýlamagyň esasy nokatlary haýsylar?
1. Iş ýerinde iş tertibi:
Typeük görnüşi, daşky gurşaw şertleri, sowadyş şertleri we ş.m.
2. Asyl geçiriş mehanizminiň düzümi we parametrleri:
Reduktoryň adynyň parametrleri, interfeýsiň ululygy, diş gatnaşygy we şahanyň deşigi ýaly pyçak parametrleri.
3. Düzediş niýeti:
Hususan-da, göni sürüjini ýa-da ýarym göni sürüjini etmelimi, motoryň tizligi gaty pes bolany üçin, ýapyk aýlawly gözegçilik etmeli we käbir inwertorlar ýapyk görnüşli dolandyryşy goldamaýarlar.Mundan başga-da, hereketlendirijiniň netijeliligi pes, motoryň bahasy has ýokary bolsa, tygşytly däl.Güýçlendirmek ygtybarlylygyň we tehniki hyzmat etmegiň artykmaçlygydyr.
Bahasy we çykdajylylygy has möhüm bolsa, tehniki hyzmatyň peselmegini üpjün etmek bilen ýarym göni hereketlendiriji çözgüdiň ýerlikli bolup biljek käbir şertleri bar.
4. Islege gözegçilik etmek:
Öwrüji markasynyň hökmanydygy ýa-da ýapyk aýlawyň zerurlygy, inwertor aragatnaşygynyň aralygyndaky hereketlendirijiniň elektron dolandyryş şkafy bilen enjamlaşdyrylmalydygy, elektron dolandyryş kabinetiniň haýsy funksiýalary bolmalydygy we uzakdaky DCS üçin haýsy aragatnaşyk signallary talap edilýändigi.

Asynkron hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende deň ölçegdäki hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ýitgileriniň arasynda esasy tapawut näme?
Az stator mis sarp edilişi, az rotorly mis sarp edilişi we pes rotorly demir sarp edilişi.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TBVF

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TBVF

Çyzgy

 • download_icon

  TBVF


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler