We help the world growing since 2007

TYZD seriýasy ýokary woltly pes tizlikli göni hereketlendiriji üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (10kV H630-1000)

Gysga düşündiriş:

Bu önümiň esasy seriýasy IC666 sowadyş, girelgäni goramak synpy IP55, H synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.Müşderiniň isleglerine görä beýleki sowadyş usullary bar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry, ýük tizliginiň we torkyň talaplaryna gönüden-göni laýyk bolup bilýän, ýörite sürüjilik ulgamynda tizligi peseldiji we bufer mehanizminiň zerurlygyny aradan aýyrýan ýygylyk öwrüjisi bilen işleýän, 10kV derejeli naprýa .eniýe bilen gönüden-göni hereketlendiriji hereketlendiriji. we motor we dişli reduktor sürüjisi ulgamynda bar bolan ähli kynçylyklary düýpgöter ýok etmek.Ygtybarly we ygtybarly, pes gurnama we tehniki hyzmat çykdajylary we beýleki artykmaçlyklar.Ulanyjynyň zerurlyklaryna görä beýleki naprýa .eniýe derejeleri üpjün edilip bilner.

Önüm aýratynlyklary

1. Dişli gutyny we gidrawliki birikmäni ýok edýär.geçiriş zynjyryny gysgaldýar.nebitiň syzmagy we ýangyç guýmak meselesi ýok.pes mehaniki näsazlyk derejesi we ýokary ygtybarlylyk.
2. Enjamlara görä ýöriteleşdirilen elektromagnit we gurluş dizaýny.ýüküň zerur tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp biler;
3. Pes başlangyç tok we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.demagnetizasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrmak;
4. dişli gutynyň we gidrawliki birikdirmäniň geçiriş netijeliligini ýitirmek.ulgamyň ýokary netijeliligi bar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Pleönekeý gurluş.pes iş sesi we gündelik tehniki hyzmatyň pes bahasy;
5. Rotor böleginiň aýratyn goldaw gurluşy bar.podşipnikini saýtda çalyşmaga mümkinçilik berýär.zawoda gaýdyp gelmek üçin zerur maddy-tehniki çykdajylary aradan aýyrmak;
6. Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň göni hereketlendiriji ulgamyny kabul etmek "uly atyň kiçi arabany çekmek" meselesini çözüp biler.asyl ulgamyň giň ýük aralygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.we ulgamyň umumy netijeliligini ýokarlandyrmak.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak bilen;
7. Wektor ýygylygy öwrüji dolandyryşyny kabul ediň.tizlik aralygy 0-100% hereketlendirijiniň işleýşi gowy.durnukly işlemek.hakyky ýük güýji bilen gabat gelýän koeffisiýentini azaldyp biler.

54351

11121

Önüm programmalary

Bu önümler kömür känlerinde, magdanlarda, metallurgiýada, elektrik energiýasynda, himiýa senagatynda top degirmenleri, guşak maşynlary, mikserler, göni hereketlendiriji ýag sorujy maşynlar, nasos nasoslary, sowadyjy diň janköýerleri, göterijiler we ş.m. ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar. gurluşyk materiallary we beýleki senagat we magdan kärhanalary.

pes aýlaw alternatiwasy

top degirmeni

pes tizlikli hereketlendiriji

10000V hemişelik magnit hereketlendirijisi

Sorag-jogap

Rulmanlar nähili çalşylýar?
Hemişelik magnit sinhron göni hereketlendiriji hereketlendirijiler rotor bölegi üçin ýörite goldaw gurluşyna eýedir we ýerdäki podşipnikleri çalyşmak asynkron hereketlendirijiler bilen deňdir.Soňra çalyşmak we tehniki hyzmat etmek logistika çykdajylaryny tygşytlap, tehniki hyzmat wagtyny tygşytlap we ulanyjynyň önümçilik ygtybarlylygyny has gowy gorap biler.

Göni hereketlendiriji motor saýlamagyň esasy nokatlary haýsylar?
1. Iş ýerinde iş tertibi:
Typeük görnüşi, daşky gurşaw şertleri, sowadyş şertleri we ş.m.
2. Asyl geçiriş mehanizminiň düzümi we parametrleri:
Reduktoryň adynyň parametrleri, interfeýsiň ululygy, diş gatnaşygy we şahanyň deşigi ýaly pyçak parametrleri.
3. Düzediş niýeti:
Hususan-da, göni sürüjini ýa-da ýarym göni sürüjini etmelimi, motoryň tizligi gaty pes bolany üçin, ýapyk aýlawly gözegçilik etmeli we käbir inwertorlar ýapyk görnüşli dolandyryşy goldamaýarlar.Mundan başga-da, hereketlendirijiniň netijeliligi pes, motoryň bahasy has ýokary bolsa, tygşytly däl.Güýçlendirmek ygtybarlylygyň we tehniki hyzmat etmegiň artykmaçlygydyr.
Bahasy we çykdajylylygy has möhüm bolsa, tehniki hyzmatyň peselmegini üpjün etmek bilen ýarym göni hereketlendiriji çözgüdiň ýerlikli bolup biljek käbir şertleri bar.
4. Islege gözegçilik etmek:
Öwrüji markasynyň hökmanydygy ýa-da ýapyk aýlawyň zerurlygy, inwertor aragatnaşygynyň aralygyndaky hereketlendirijiniň elektron dolandyryş şkafy bilen enjamlaşdyrylmalydygy, elektron dolandyryş kabinetiniň haýsy funksiýalary bolmalydygy we uzakdaky DCS üçin haýsy aragatnaşyk signallary talap edilýändigi.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYZD 10kV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYZD 10kV

Çyzgy

 • download_icon

  TYZD 10kV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler