We help the world growing since 2007

TYCX seriýasy pes woltly super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (380V, 660V H90-355)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyrynyň netijeliligi (hemişelik magnit generatory hökmünde döredilip bilner) Hytaýyň hil sertifikaty merkezi tarapyndan berlen Hytaýyň energiýa tygşytlaýyş önümi şahadatnamasyny aldy we indeksler GB30253-2013 “Energiýa netijeliligini çäklendirýän gymmatlyklar we 1-nji derejä ýetdi. Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň energiýa netijeliligi derejeleri ”we GB / T27744-2021“ Asynkron starter hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň tehniki şertleri we energiýa netijeliligi derejesi (çarçuwanyň diapazony. 80 ~ 355) ”.IE5 hereketlendirijisi, şuňa meňzeş önümleriň halkara ösen derejesine ýetmek.Önümleriň bu tapgyry, 2019-njy we 2021-nji ýyllarda Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň “Energiýa tygşytlylygy ýyldyzy” katalogynda, şeýle hem ýaşyl dizaýn önümleriniň bäşinji toparynda görkezilýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu seriýaly pmsm hereketlendirijisi doly ýapyk, janköýer sowadyjy gurluşdyr.Täze dizaýn, ykjam gurluş, owadan şekil, ýokary netijelilik we güýç faktory, oňat başlangyç moment güýji, pes ses, pes yrgyldy, ygtybarly we ygtybarly işlemek, ýokary netijelilik we energiýa tygşytlylygy ýaly artykmaçlyklara eýedir. Müşderi hökmünde pmsm generatory bolup biler. zerur.
Birnäçe önümiň esasy diapazony 90 ~ 355 aralygyndadyr we güýç derejesinde ýer gurmagyň ölçegleri Halkara Elektrotehniki Komissiýasynyň (IEC) standartlaryna doly laýyk gelýär.Motor izolýasiýa F synpydyr. Motor, H180 oturgyç belgisinden ýokary ýag sanjym we drena devices enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, müşderi tarapyndan talap edilse stator temperaturasyny ölçemek, iş tertibi S1, sowadyş tertibi IC411, IP55 girelgäni goramak derejesi, şeýle hem öndürip biler "W" açyk, "TH" açyk "WTH" açyk çygly yssy, "W (F1 ~ F2)" poslama garşy görnüş (F1 orta poslama garşy, F2 poslama garşy güýçli), ýylylyk geçiriji hereketlendiriji dik we keseligine paýlanýar.

21

331

TYCX90L-6

Hemişelik magnitli motor siminiň ýagdaýy (oturgyç belgisine görä) iki gurluşa bölünýär (gurnama we ölçegli çyzgylara serediň): ulanyjynyň islegi üçin oturgyjyň gyrasy we oturgyjyň ýokarsy (ulanyjy kesgitlemeýän bolsa, sim gutusy sag tarapda).
Önümleriň bu tapgyrynyň bahalandyrylan ýygylygy 50Hz, bahalandyrylan naprýa 38eniýe 380V ýa-da 660V bolup, özbaşdak başlamak ukyby we üýtgeýän ýygylyk başlaýar we üýtgeýän ýygylyk başlanandan soň tora geçip bolýar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, 30-50K bahaly ýük astynda.
Önümleriň bu tapgyry, Y2, Y3, YE2 we beýleki pes woltly asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler, Dürli sowadyş usullary, güýç dykyzlygyny ýokarlandyrmak, müşderiniň islegine görä ýöriteleşdirilen önümleriň naprýa leveleniýe derejesi bilen dizaýn edilip bilner. esasy belgisi.

PMSM

PM motor

hemişelik magnit hereketlendirijisi

Önüm aýratynlyklary

1, ýokary hereketlendiriji kuwwat faktory, toruň ýokary hilli faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok, podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2, hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasy, sinhron işlemek, tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýrände, nasoslar we beýleki ýükler turbageçirijiniň garşylygyny ýitirmeýär;
3, hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä, "uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin ýokary başlangyç momentine (3 esse köp), ýokary ýük göterijiligine dizaýn edilip bilner;
4, adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw toky, adatça, kesgitlenen tokdan takmynan 0,5-7,7 esse, Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär, reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut 50% töweregi, hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5, hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner, görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

DSC_3992

Hemişelik magnit hereketlendirijiniň netijeliligi kartasy

DSC_3993

Asynkron motor netijeliliginiň kartasy

Önüm programmalary

Seriýa önümleri elektrik energiýasy, nebit, metallurgiýa, dokma we gurluşyk materiallary ýaly janköýerler, nasoslar, kompressorlar we guşak maşynlary ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

PMSM

PM motor

hemişelik magnit hereketlendirijisi

hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

satmak üçin hemişelik magnit hereketlendirijileri

programma (2)

hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

programma (4)

Sorag-jogap

Motor adynyň maglumatlary näme?
Motoryň ady, iň bolmanda aşakdaky maglumatlary öz içine alýan motoryň möhüm parametrleri bilen bellik edilýär: öndürijiniň ady, motor ady, model, gorag synpy, bahalandyrylan güýç, bahalandyrylan ýygylyk, bahalandyrylan tok, bahalandyrylan naprýa .eniýe, baha tizligi, termiki klassifikasiýa , sim usuly, netijelilik, güýç faktory, zawod sany we standart san we ş.m.

Mingteng PM hereketlendirijileriniň PM motorlarynyň beýleki markalaryna garanyňda artykmaçlyklary näme?

1.Dizaýn derejesi birmeňzeş däl
Kompaniýada 40-dan gowrak adamdan ybarat hünärmenler topary bar, 16 ýyllyk tehniki tejribe toplansoň, ýörite dizaýn talaplarynyň talaplaryna laýyklykda, hemişelik magnit sinhron motorly gözleg we gözleg mümkinçilikleriniň doly toplumy bar. dürli enjamlar.

2. Ulanylan materiallar birmeňzeş däl
Şereketiň hemişelik magnit motor rotory hemişelik magnit materialy ýokary magnit energiýa önümini we ýokary derejeli güýçlendiriji güýji NdFeB, adaty bahalar N38SH, N38UH, N40UH, N42UH we ş.m. kabul edýär. Kompaniýamyz hemişelik magnitleriň ýyllyk demagnetizasiýa tizliginiň ýokary däldigini wada berýär 1 than
Rotor laminasiýa 50W470, 50W270 we 35W270 ýaly ýokary spesifikasiýa laminasiýa materiallaryny kabul edýär, ýitgileri azaltmak üçin kremniý polat listler bilelikde basylýar.
Şereketiň galypdan ýasalan rulonlary, süzülen simleri, has güýçli garşy durmak üçin ýokary woltly garşylyk, korona 200 dereje elektromagnit sim ulanýar.

3. Işlerde Riç
Kompaniýanyň önümleri demir we polat, kömür, sement, himiýa, nebit, magdan, metallurgiýa, gurluşyk materiallary, rezin, dokma, kagyz, transport, elektrik energiýasy, derman, metal kalendary, azyk we içgi, suw öndürmek we üpjünçilik we köp sanly önümçilik we magdan känleri.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYCX 380V 660V H90-355

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYCX-B3

 • download_icon

  TYCX-B5

 • download_icon

  TYCX-B35

 • download_icon

  TYCX-V1

Çyzgy

 • download_icon

  TYCX-B3

 • download_icon

  TYCX-B5

 • download_icon

  TYCX-B35

 • download_icon

  TYCX-V1


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler