We help the world growing since 2007

TYBCX seriýasy Partlama garşy ýokary woltly super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (10kV H355-560)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyrynyň netijelilik görkezijisi GB30254-2013 “volokary woltly üç fazaly kapas asynkron motor funksiýasynyň netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýa netijeliligi derejesini” 1 derejesine ýetirýär we Hytaýda şuňa meňzeş önümleriň ösen derejesine ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry, öz-özüni sowadyjy gurluş, IP55 gorag derejesi, F synp izolýasiýasy, S1 bilen “TYBCX seriýasy (10KV) ýokary woltly partlama çydamly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi” boýunça işlenip düzüldi. iş borjyPartlamadan goraýan görnüş, Gözleg geçirmeýän laýyklyk kepilnamasy we partlama garşy belgisi Ex db IIB T4 Gb.
Bahalandyrylan ýygylyk 50 Hz, bahalandyrylan naprýa 10eniýe 10 kV, özbaşdak başlamak ukyby we üýtgeýän ýygylyk.Olarda ep-esli energiýa tygşytlaýyş täsiri bilen 25% -den 120% -e çenli ululykdaky asynkron hereketlendirijilerden has ýokary netijelilik we has giň ykdysady iş diapazony bar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, bahaly ýük astynda 40-60K.
Önümleriň bir hatary, Partlama-poof laýyklyk kepilnamasy we Hytaý hökmany sertifikaty bilen doly.
Önümleriň bu tapgyry, YB2 seriýaly ýokary woltly partlama garşy üç fazaly asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler we müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýörite işlenip bilner.

ex db hemişelik magnit motor

Önüm aýratynlyklary

1. Motoryň ýokary güýç faktory.gözenegiň ýokary hilli faktory.Kuwwat faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok.Podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasydyr.sinhron amal.tizlik impulslary ýok.janköýerleri çekmekde.nasoslar we beýleki ýükler turbanyň garşylyk ýitgisini artdyrmaýar;
3. hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä ýokary başlangyç momentine (3 gezekden köp) dizaýn edilip bilner.ýokary ýük göterijilik ukyby, "uly at kiçi awtoulag çekmek" hadysasyny çözmek üçin;
4. adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw akymy, adatça, tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür.Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär.reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut takmynan 50%.hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner.Görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

Haryt amaly

Birnäçe önüm, janköýerler, nasoslar we guşak maşynlary ýaly nebithimiýa, polat, alýumin gaýtadan işlemek, däne we ýag, iýmit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

partlama subutnamasy hemişelik magnit hereketlendirijisi

partlama çydamly hemişelik magnit hereketlendirijisi

guşak konweýer motor partlamasynyň subutnamasy

Sorag-jogap

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi we başlangyç usuly?
Statoryň aýlanýan magnit meýdanynyň tizligi sinhron tizlik bolany üçin, rotor dessine dynç alýarka, howa boşlugy magnit meýdany bilen rotor polýuslarynyň arasynda otnositel hereket bolýar we öndürip bilmeýän howa boşlugy magnit meýdany üýtgeýär ortaça sinhron elektromagnit tork, ýagny sinhron motoryň özünde başlangyç moment ýok, şonuň üçin hereketlendiriji özbaşdak başlaýar.

Başlangyç meseläni çözmek üçin köplenç ulanylýan beýleki usullar kabul edilmeli:
1. ýygylygy öwürmek başlangyç usuly: ýygylygy noldan ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlandyrmak üçin ýygylygy öwürmek elektrik üpjünçiligini ulanmak, aýlanýan magnit meýdany çekiş rotory, kesgitlenen tizlige ýetýänçä ýuwaş-ýuwaşdan sinhron tizlenme.
2.asynhron başlangyç usuly: başlangyç sargyly rotorda, gurluşy asynkron maşyn tüýdük kapasasynyň egremegine meňzeýär.Sinhron motor stator sargysy, başlangyç sargynyň rolunyň üsti bilen, başlangyç tork döredip, sinhron hereketlendirijiniň özi başlamagy üçin sinhron hereketlendirijiniň 95% -e çenli tizligi rotor awtomatiki bolýar sinhronizasiýa çekildi.

Hemişelik magnit hereketlendirijileriniň klassifikasiýasy?
1. Naprýatageeniýe derejesine görä pes woltly hemişelik magnit hereketlendirijileri we ýokary woltly hemişelik magnit hereketlendirijileri bar.
2. Rotoryň gurluşynyň görnüşine görä, ol kapasly hemişelik magnit hereketlendirijisine we kapasasyz hemişelik magnit hereketlendirijisine bölünýär.
3. Hemişelik magnitiň gurnama ýagdaýyna görä, ýerüsti oturdylan hemişelik magnit hereketlendirijisine we içindäki hemişelik magnit hereketlendirijisine bölünýär.
4. Başlangyç (ýa-da elektrik üpjünçiligi) usulyna görä, gönüden-göni hemişelik magnit hereketlendirijilerine we ýygylyk bilen dolandyrylýan hemişelik magnit hereketlendirijilerine bölünýär.
5. Partlama garşy, adaty hemişelik magnit hereketlendirijisine we partlama garşy ýörite hemişelik magnit hereketlendirijisine bölünenine ýa-da ýokdugyna görä.
6. Geçiriş tertibine görä, dişli geçiriş (adaty hemişelik magnit hereketlendirijisi) we dişli geçiriş (pes we ýokary tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijisi) kategoriýalaryna bölünýär.
7. Sowuklama usulyna görä, howa sowadylan, howa bilen sowadylan, howa bilen sowadylan, suw bilen sowadylan, ýag bilen sowadylan we ş.m. bölünýär.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYBCX 10KV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYBCX 10KV

Çyzgy

 • download_icon

  TYBCX 10KV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler