We help the world growing since 2007

TYZD seriýasy pes woltly pes tizlikli göni hereketlendiriji üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (380V H355-800)

Gysga düşündiriş:

Bu önümiň esasy seriýasy pes aýlawly hemişelik magnit mtor (pes aýlawly hemişelik magnit alternatiwasy bolup biler), IC666, girelgäniň gorag derejesi IP55, H synp izolýasiýasy, S1 iş borjy, ulanyjynyň isleglerine görä, beýleki sowadyş usullary üpjün edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Loadük tizliginiň we torkyň talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp bilýän, geçiriş ulgamynda dişli gutujy we bufer mehanizminiň zerurlygyny aradan aýyrýan we ýygylyk öwrüjisi bilen işleýän, 380V derejeli naprýa .eniýeli gönüden-göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijisi. induksiýa hereketlendirijisi we dişli reduktor geçiriji ulgamyň dürli kemçiliklerini ýeňip geçmek, ýokary geçirijilik netijeliligi, gowy başlangyç tork öndürijiligi, energiýa tygşytlamak, pes ses, pes yrgyldy, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, ygtybarly we ygtybarly işlemek, pes gurnama we tehniki hyzmat çykdajylary we ş.m. Transokary geçiriş netijeliliginiň, oňat başlangyç tork öndürijiliginiň, energiýany tygşytlamagyň, pes sesiň, pes titremäniň, pes temperaturanyň ýokarlanmagynyň, howpsuz we ygtybarly işlemegiň we pes gurnama we tehniki hyzmatyň çykdajylarynyň artykmaçlyklary bar.Beýleki naprýa .eniýe derejeleri müşderiniň isleglerine görä üpjün edilip bilner.

Önüm aýratynlyklary

1. Dişli gutyny we gidrawliki birikmäni aýyryň.geçiriş zynjyryny gysgaldyň.nebitiň syzmagy we ýangyç guýmak meselesi ýok.pes mehaniki näsazlyk derejesi we ýokary ygtybarlylyk.
2. Enjamlara görä ýöriteleşdirilen elektromagnit we gurluş dizaýny.ýüküň zerur tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp biler;
3. Pes başlangyç tok we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.demagnetizasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrmak;
4. dişli gutynyň we gidrawliki birikdirmäniň geçiriş netijeliligini ýitirmek.ulgamyň ýokary netijeliligi bar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Pleönekeý gurluş.pes iş sesi we gündelik tehniki hyzmatyň pes bahasy;
5. Rotor böleginiň aýratyn goldaw gurluşy bar.podşipnikini saýtda çalyşmaga mümkinçilik berýär.zawoda gaýdyp gelmek üçin zerur maddy-tehniki çykdajylary aradan aýyrmak;
6. Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň göni hereketlendiriji ulgamyny kabul etmek "uly atyň kiçi arabany çekmek" meselesini çözüp biler.asyl ulgamyň giň ýük aralygynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler.we ulgamyň umumy netijeliligini ýokarlandyrmak.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak bilen;
7. Wektor ýygylygy öwrüji dolandyryşyny kabul ediň.tizlik aralygy 0-100% hereketlendirijiniň işleýşi gowy.durnukly işlemek.hakyky ýük güýji bilen gabat gelýän koeffisiýentini azaldyp biler.

jhgfyu

htyu1

Önüm programmalary

Bu önümler kömür känlerinde, magdanlarda, metallurgiýada, elektrik energiýasynda, himiýa senagatynda top degirmenleri, guşak maşynlary, mikserler, göni hereketlendiriji ýag sorujy maşynlar, nasos nasoslary, sowadyjy diň janköýerleri, göterijiler we ş.m. ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar. gurluşyk materiallary we beýleki senagat we magdan kärhanalary.

1 (6)

1 (7)

1 (9)

wakuum şaft pes tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

tyzd (1)

plunger nasosy pes tizlikli motor

tyzd (3)

tyzd (4)

sowadyjy fan hemişelik magnit hereketlendirijisi

tyzd (6)

tyzd (7)

kemer konweýer hemişelik magnit hereketlendirijisi

Sorag-jogap

Motoryň gurnama görnüşleri haýsylar?
Motoryň gurluşy we gurnama görnüşi IEC60034-7-2020 bilen gabat gelýär.
.Agny, "gorizontal gurnamak" üçin "IM" üçin baş harpdan ýa-da "dik gurnamak" üçin baş harpdan "v" harpdan bir ýa-da iki arap sanlaryndan ybarat, mysal üçin: "gorizontal gurnamak üçin" IM " "dik gurnamak" üçin "B"."v" 1 ýa-da 2 arap sanlary bilen.
"IMB3", düýbüniň agzalaryna oturdylan iki aýakly, aýakly, uzyn we gorizontal gurnamalary aňladýar.
"IMB35", iki sany gapagy, aýaklary, mil uzalmalary, flaneslerdäki deşikler, flaneslerdäki deşikler, flanesler bilen berkidilen flanesler we esasy agzalara flanesler bilen berkidilen gorizontal gurnamany aňladýar.
"IMB5" ​​iki sany ýapgy, aýagy ýok, uzynlygy uzaldylan, flanes bilen ahyrky gapaklary, deşikli flanes, flanes bilen uzaldylan flanes, esasy agzanyň üstünde oturdylan ýa-da "IMV1" flanesli goşmaça enjamlar iki uç ýapgysyny aňladýar, aýagy ýok, aşaky tarapa uzalma, flanes bilen gutarýan gapaklar, deşikli flanesler, flanes bilen uzaldylan flanes, aşagy flanes dik dikligi bilen gurnalan."IMV1", iki aýakly, aýak ýok, aşaklygyna uzalýan, aşaky flanesler bilen flanesler, deşikler bilen flanesler, flanesler arkaly aşakda oturdylan flanesler, iki sany gapakly dik dikligi aňladýar.
Pes woltly hereketlendirijiler üçin iň köp ulanylýan gurnama wariantlary: IMB3, IMB35, IMB5, IMV1 we ş.m.

Rulmanlaryň galvaniki poslamagynyň öňüni almakda haýsy usul täsirli?
Izolýasiýa podşipniklerini ulanyp, wilkany izolýasiýa ediň, ahyrky gapagy izolýasiýa ediň we uglerod çotgalaryny goşuň.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYZD 380V IC666

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYZD 380V IC666

Çyzgy

 • download_icon

  TYZD 380V IC666


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler