We help the world growing since 2007

TYB seriýasy Partlama çydamly pes woltly super ýokary netijelilik Kömür känini ulanmak üçin üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor (380V, 660V, 1140V H132-355)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyrynyň netijelilik görkezijileri GB30253-2013 “Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri üçin iň az energiýa netijeliligi çäkleri we energiýa netijeliligi derejeleri” we GB / T27744-2021 “Asynkron başlangyç hemişelik magnit üçin tehniki şertler we energiýa netijeliligi derejesi Sinhron hereketlendirijiler (çarçuwa no 80-355) ”


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry, Q / MT005-2019 "TYB seriýaly minanyň partlama subutnamasy üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi" laýyklykda işlenip düzüldi we IP55F izolýasiýa we S1 iş ulgamy gorag derejesi bilen doly ýapylan öz fanaty sowadyjy gurluşdyr.Partlamadan goraýan bellik Ex db I Mb.
Önümleriň bu tapgyrynyň bahalandyrylan ýygylygy 50Hz, bahalandyrylan naprýa 38eniýe 380V, 660V ýa-da 1140V.Özbaşdak başlamak ukybyna eýe we üýtgeýän ýygylyk bilen başlap bolýar.
Önümleriň bu tapgyrynda 25% -120% ýük aralygyndaky hereketlendirijiler üçin temperatura 30-50K ýokarlanýar.Şol bir spesifikasiýanyň asynkron hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende, has ýokary netijeliligi, has giň ykdysady iş diapazony we möhüm energiýa tygşytlaýjy täsirleri bar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes we bahalandyrylan ýük astynda motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy 30-50K.
Önümleriň bu tapgyry YB2, YB3 we beýleki pes woltly partlama garşy üç fazaly asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler we ulanyjynyň isleglerine görä ýörite işlenip bilner.
Önümleriň bu tapgyrynda üç sany doly şahadatnama bar: Partlama garşy kepilnama, Magdan önümleri üçin ygtybarlylygyň kepilnamasy we Hytaýyň milli hökmany şahadatnamasy.Önümleriň bu tapgyry, kömür känlerinde ýerasty süýrüjiler, nasoslar we guşak konweýerleri ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

1

IECEx 证书 TYBF315L2T-6_1

3

jl1

Önüm aýratynlyklary

1. Motoryň ýokary kuwwatly faktory, toruň ýokary hilli faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok, podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. Hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasy, sinhron işlemek, tizlik impulslary ýok, janköýerleri, nasoslary we beýleki ýükleri süýräp, turbanyň garşylyk ýitgisini ýokarlandyrmaýar;
3. Hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä, “uly at kiçi arabany çekmek” hadysasyny çözmek üçin ýokary başlangyç momentine (3 esse köp), aşa köp ýük göterijiligine dizaýn edilip bilner;
4. Adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw toky, adatça, bahalandyrylan tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür, Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär, reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut 50% töweregi, hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. Motor gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner, görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

DSC01160
Hemişelik magnit hereketlendirijiniň netijeliligi kartasy

DSC01160
Asynkron motor netijeliliginiň kartasy

Haryt amaly

Birnäçe önüm, janköýerler, nasoslar we guşak maşynlary ýaly nebithimiýa, polat, alýumin gaýtadan işlemek, däne we ýag, iýmit we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

EX hemişelik magnit hereketlendirijisi

partlama subutnamasy hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

EX hemişelik magnitli sinhron motor

partlama subutnamasy PMSM

Sorag-jogap

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň artykmaçlyklary näme?
1. motorokary hereketlendiriji güýji faktory, ýokary gözenegiň hil faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok;
2. Pes energiýa sarp etmek we ýokary energiýa tygşytlamak bilen ýokary netijelilik;
3. Motor hereketlendirijisini peseltmek, geçiriş we paýlamak kuwwatyny tygşytlamak we ulgamyň umumy çykdajylaryny azaltmak.
4. Motorlar göni başlamak üçin döredilip bilner we asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler.
5. Sürüjini goşmak ýumşak başlangyjy, ýumşak duralgany we çäksiz üýtgeýän tizligi kadalaşdyryp biler we güýji tygşytlamak täsiri hasam gowulaşar;
6. Dizaýn, ýük aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda nyşana alnyp bilner we ahyrky ýük islegine gönüden-göni ýüz tutup biler;
7. Motorlar köp topologiýada bar we giň aralykda we aşa şertlerde mehaniki enjamlaryň esasy talaplaryna gönüden-göni laýyk gelýär;the
8. Maksat ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sürüjiniň zynjyryny gysgaltmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak;
9. Ulanyjylaryň has ýokary talaplaryny kanagatlandyrmak üçin pes tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijilerini dizaýn we öndürip bileris.

Hemişelik magnit hereketlendirijileriniň tehniki aýratynlyklary?
1. Bahalandyrylan güýç faktory 0.96 ~ 1;
Bahalandyrylan netijeliligiň 2,1.5% ~ 10% ýokarlanmagy;
3. volokary woltly seriýalar üçin 4% ~ 15% energiýa tygşytlamak;
4. Pes woltly seriýalar üçin 5% ~ 30% energiýa tygşytlamak;
5. Işleýiş tokynyň 10% -den 15% -e çenli azalmagy;
6. Ajaýyp dolandyryş öndürijiligi bilen çalt sinhronizasiýa;
7. Temperaturanyň ýokarlanmagy 20K-dan gowrak azaldy.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYBCX

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYBCX

Çyzgy

 • download_icon

  TYBCX


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler