We help the world growing since 2007

TYKK seriýasy ýokary woltly super ýokary netijelilik Üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor (10kV H355-1000)

Gysga düşündiriş:

Bu hemişelik magnitli hereketlendirijiniň netijelilik görkezijisi GB30254-2013 “volokary woltly üç fazaly kapas asynkron motor funksiýasynyň netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýa netijeliligi derejesi” 1 derejesine ýetýär, şuňa meňzeş önümleriň halkara ösen derejesine ýetiň.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Bu 3 fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi TYKK howa bilen sowadylan, girelgäni goramak synpy IP55, izolýasiýa synpy F, S1 iş borjy.Müşderiniň isleglerine görä beýleki gorag sapaklary we sowadyş usullary üpjün edilip bilner.
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz, bahalandyrylan naprýa .eniýe 10kV, özbaşdak işleýär we ýygylyk öwrüjisi bilen hem başlap bolýar.
Bu seriýa, 25% -120% ýük aralygynda şol bir ululykdaky asynkron hereketlendirijilerden has ýokary netijelilik we has giň ykdysady iş diapazony bar, ep-esli energiýa tygşytlaýjy täsirleri we pes ýük temperaturasynyň 40-60K ýokarlanmagy bilen.
Önümleriň bu tapgyry, YYKK, YKS we beýleki ýokary woltly asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler, ýöne ulanyjynyň islegine görä, güýç dykyzlygyny, ýörite dizaýny.

Önüm aýratynlyklary

1. motorokary hereketlendiriji faktor.ýokary hilli faktor.güýç faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok.podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasydyr.sinhron amal.tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýräp ýörkä.nasoslar we beýleki ýükler turbanyň garşylyk ýitgisini artdyrmaýar;
3. hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä ýokary başlangyç momentine (3 gezekden köp) dizaýn edilip bilner.ýokary ýük göterijiligi."uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin;
4. adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw akymy, adatça, tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür.Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär.reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut takmynan 50%.hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner.görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir.asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

Önüm programmalary

Seriýa önümleri janköýerler ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar.nasoslar.kompressor guşak maşynlary elektrik energiýasy, suw tygşytlylygy, nebit, himiýa senagaty, gurluşyk materiallary, metallurgiýa, magdançylyk we beýleki ýataklarda gaýtadan işleýän maşynlar.

TYKK 10KV (1) (1)

TYKK 10KV (3) (1)

TYKK 10KV (4) (1)

hemişelik ajaýyp hereketlendiriji

TYKK 10KV (7)

TYKK 10KV (9)

TYKK 10KV (10)

TYKK 10KV (10)

Sorag-jogap

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň prinsipi näme?
Gysgaça aýdanyňda, hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň iş prinsipi: rotoryň (hemişelik magnitler bilen birikdirilen) şol bir ugurda we şol bir tizlikde aýlanmagyny özüne çekýän statorda aýlanýan magnit meýdanyny emele getirýän inwertor aýlanýan tokdan çykýar, yzygiderli ugrukdyryjy tork öndürmek, şeýlelik bilen işlemek ýa-da daşarky elektrik öndürmek.Stator magnit meýdany rotoryň magnit meýdanyndan ýokary bolsa, rotory daşarky işlemäge we işlemäge özüne çekýän stator, stator magnit meýdany rotoryň sub-magnit meýdanyndan yza galsa, rotory özüne çekýän statordyr. aýlanma tizligine ters gelýän ugur we işlemeginiň öňüni alýar, şeýlelik bilen elektrik öndürişini amala aşyrýar.

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň artykmaçlyklary näme?
1. motorokary hereketlendiriji güýji faktory, ýokary gözenegiň hil faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok;
2. Pes energiýa sarp etmek we ýokary energiýa tygşytlamak bilen ýokary netijelilik;
3. Motor hereketlendirijisini peseltmek, geçiriş we paýlamak kuwwatyny tygşytlamak we ulgamyň umumy çykdajylaryny azaltmak.
4. Motorlar göni başlamak üçin döredilip bilner we asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler.
5. Sürüjini goşmak ýumşak başlangyjy, ýumşak duralgany we çäksiz üýtgeýän tizligi kadalaşdyryp biler we güýji tygşytlamak täsiri hasam gowulaşar;
6. Dizaýn, ýük aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda nyşana alnyp bilner we ahyrky ýük islegine gönüden-göni ýüz tutup biler;
7. Motorlar köp topologiýada bar we giň aralykda we aşa şertlerde mehaniki enjamlaryň esasy talaplaryna gönüden-göni laýyk gelýär;the
8. Maksat ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sürüjiniň zynjyryny gysgaltmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak;
9. Ulanyjylaryň has ýokary talaplaryny kanagatlandyrmak üçin pes tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijilerini dizaýn we öndürip bileris.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYKK 10kv

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYKK 10kv

Çyzgy

 • download_icon

  TYKK 10kv


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler