We help the world growing since 2007

STYB / FTYB seriýaly magdan partlamasyna garşy üç fazaly hemişelik magnit sinhron motorly tigir

Gysga düşündiriş:

Motorly tigirleriň bu tapgyry, Q / MT013-2019 “STYB seriýaly partlama garşy üç fazaly hemişelik magnit sinhron motorly kasna” we Q / MT035-2022 “FTYB partlama garşy üç fazaly hemişelik magnit sinhron motorly tigir magdançylyk üçin ”.Suw bilen sowadylan gurluş ýa-da howa bilen sowadylan mehanizm, girelgäni goramak synpy IP55, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.Partlamadan goraýan nyşan Ex db I Mb.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Bu motorly kasna, hemişelik magnit hereketlendirijileriniň konweýeriň hereketlendiriji tigirini hemişelik magnit hereketlendirijisi bilen birleşdirmek üçin köp polýusly konfigurasiýada dizaýn edilip bilinmeginden peýdalanýar we daşarky rotor we içerki stator hereketlendiriji bölümi hökmünde döredilýär.Hemişelik magnit sinhron deprek hereketlendiriji ulgamy kemeri gönüden-göni aralyk geçiriş baglanyşygy bolmazdan sürýär, bu ulgamyň ygtybarlylygyny we netijeliligini ýokarlandyrman, näsazlyk derejesini we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar, şeýle hem güýç balansyna ýetmek üçin ýapyk aýlaw wektoryna gözegçilik usulyny üpjün edýär. köp sürüjiler üçin, lentanyň könelmegini azaltmak we konweýeriň hyzmat möhletini uzaltmak.
Önümleriň bu tapgyry, Partlama garşy kepilnama we magdan önümleri üçin tassyklama kepilnamasy bilen doly.

hemişelik magnit silindr

motorly konweýer rolik

hemişelik magnit rolikli hereketlendiriji

Önüm aýratynlyklary

1. dişli gutyny we gidrawliki birikmäni ýok edýär.geçiriş zynjyryny gysgaldýar.nebitiň syzmagy we ýangyç guýmak meselesi ýok.pes mehaniki näsazlyk derejesi we ýokary ygtybarlylyk.
2. Enjamlara görä ýöriteleşdirilen elektromagnit we gurluş dizaýny.ýüküň zerur tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp biler;
3. Pes başlangyç tok we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.demagnetizasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrmak;
4. dişli gutynyň we gidrawliki birikdirmäniň geçiriş netijeliligini ýitirmek.ulgamyň ýokary netijeliligi bar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Pleönekeý gurluş.pes iş sesi we gündelik tehniki hyzmatyň pes bahasy;
5. Hemişelik magnit sinhron deprek motor ulgamynyň ulanylmagy "uly atyň kiçi arabany çekmek" meselesini çözüp biler.Ÿagny.giň ýük aralygynyň işleýşiniň asyl ulgam talaplaryny kanagatlandyrmak.ulgamyň umumy netijeliligini ýokarlandyrýar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak;
7. Wektor ýygylygy öwrüji dolandyryşy bilen.0-100% PM hereketlendirijiniň başlangyç öndürijilik tizligi gowy, durnukly işleýär we hakyky ýük güýji bilen gabat gelýän faktory azaldyp biler.

yhrt1

jhgiuy1

Haryt amaly

Konweýer motorly tigirler ýerasty kömür käniniň guşak maşynlarynda giňden ulanylýar.

konweýer rolikli motor

Sorag-jogap

Motor adynyň maglumatlary näme?
Motoryň ady, iň bolmanda aşakdaky maglumatlary öz içine alýan motoryň möhüm parametrleri bilen bellik edilýär: öndürijiniň ady, motor ady, model, gorag synpy, bahalandyrylan güýç, bahalandyrylan ýygylyk, bahalandyrylan tok, bahalandyrylan naprýa .eniýe, baha tizligi, termiki klassifikasiýa , sim usuly, netijelilik, güýç faktory, zawod sany we standart san we ş.m.

Mingteng PM hereketlendirijileriniň PM motorlarynyň beýleki markalaryna garanyňda artykmaçlyklary näme?
1.Dizaýn derejesi birmeňzeş däl
Kompaniýamyzda 40-dan gowrak adamdan ybarat hünärmenler topary bar, 16 ýyllyk tehniki tejribe toplansoň, ýörite dizaýn talaplaryna laýyklykda müşderiniň talaplaryna laýyklykda hemişelik magnit sinhron motorly gözleg mümkinçilikleri bar. dürli enjamlar.
2. Ulanylan materiallar birmeňzeş däl
Hemişelik magnit motor rotory hemişelik magnit materialy ýokary magnit energiýa önümini we süzülen NdFeB ýokary güýçlendiriji güýji kabul edýär, adaty bahalar N38SH, N38UH, N40UH, N42UH we ş.m. Kompaniýamyz hemişelik magnitleriň ýyllyk demagnetizasiýa derejesinden ýokary däldigini wada berýär 1 ‰.
Rotor laminasiýa 50W470, 50W270 we 35W270 ýaly ýokary spesifikasiýa laminasiýa materiallaryny kabul edýär, ýitgileri azaltmak üçin kremniý polat listler bilelikde basylýar.
Şereketiň galypdan ýasalan rulonlary, süzülen simleri, has güýçli garşy durmak üçin ýokary woltly garşylyk, korona 200 dereje elektromagnit sim ulanýar.
3. Işlerde Riç
Önümlerimiz demir we polat, kömür, sement, himiýa, nebit, magdan, metallurgiýa, gurluşyk materiallary, rezin, dokma, kagyz, transport, elektrik energiýasy, derman, metal kalendary, azyk we içgi, suw öndürmek we üpjünçilik we beýleki zatlarda ulanylýar senagat we magdan känleri, köp ulanylýan halatlar bilen.

Önümiň parametri

 • download_icon

  STYB

 • download_icon

  FTYB

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  STYB

 • download_icon

  FTYB

Çyzgy

 • download_icon

  FTYB

 • download_icon

  STYB


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler