We help the world growing since 2007

TYCX seriýaly pes woltly ýokary güýçli super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (380V, 660V H355-450)

Gysga düşündiriş:

Bu pmsm önümleriň netijeliliginiň görkezijisi GB30253-2013 “Hemişelik magnit sinhron motorynyň energiýa netijeliligini çäklendirýän energiýa tygşytlylygy derejesi” 1-nji derejesine ýetýär we öňdebaryjy Chiana we halkara derejelerine ýetýär.Bu seriýa IE5 hereketlendirijisi.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Pmsm hereketlendirijisiniň bu tapgyry, doly ýapyk janköýer sowadyjy gurluş, IP55 gorag derejesi, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz, bahalandyrylan naprýa 38eniýe 380V ýa-da 660V, öz-özüňe başlamak ukyby we ýygylygy öwürmek maslahat berilýär.25% -120% ýük aralygynda, energiýa tygşytlaýyş täsiri bilen deň ölçegdäki asynkron motor bilen deňeşdirilende has ýokary netijeliligi we has giň ykdysady iş aralygy bar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, bahasy 30-50K.
Magnit hereketlendirijiniň bu tapgyry Y2, Y3, YE2 we pes woltly asynkron hereketlendirijileriň beýleki seriýalaryny dolulygyna çalşyp biler, şeýle hem müşderiniň güýç dykyzlygyny, ýörite dizaýny we dürli sowadyş usullaryny we naprýa levelseniýe derejelerini gowulandyrmak zerurlygyna görä düzülip bilner. önümler toplumy elektrik, nebit, metallurgiýa, dokma we gurluşyk materiallary ýaly janköýerler, nasoslar, kompressorlar we egriji maşynlar ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

3 fazaly hemişelik magnit hereketlendirijisi

hemişelik magnit hereketlendirijisi

hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi

Önüm aýratynlyklary

1, ýokary hereketlendiriji kuwwat faktory, toruň ýokary hilli faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok, podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2, hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasy, sinhron işlemek, tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýrände, nasoslar we beýleki ýükler turbageçirijiniň garşylygyny ýitirmeýär;
3, hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä, "uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin ýokary başlangyç momentine (3 esse köp), ýokary ýük göterijiligine dizaýn edilip bilner;
4, adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw toky, adatça, kesgitlenen tokdan takmynan 0,5-7,7 esse, Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär, reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut 50% töweregi, hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5, hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner, görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

Önüm programmalary

Seriýa önümleri elektrik energiýasy, nebit, metallurgiýa, dokma we gurluşyk materiallary ýaly janköýerler, nasoslar, kompressorlar we guşak maşynlary ýaly dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

hemişelik magnit hereketlendirijisi

IMG_4409

20211230164549

Sorag-jogap

Hemişelik magnitli hereketlendiriji görnüşleri haýsylar? 
Motoryň gurluşy we gurnama görnüşi IEC60034-7-2020 bilen gabat gelýär.
.Agny, "gorizontal gurnamak" üçin "IM" üçin baş harpdan ýa-da "dik gurnamak" üçin baş harpdan "v" harpdan bir ýa-da iki arap sanlaryndan ybarat, mysal üçin: "gorizontal gurnamak üçin" IM " "dik gurnamak" üçin "B"."v" 1 ýa-da 2 arap sanlary bilen.
"IMB3", düýbüniň agzalaryna oturdylan iki aýakly, aýakly, uzyn we gorizontal gurnamalary aňladýar.
"IMB35", iki sany gapagy, aýaklary, mil uzalmalary, flaneslerdäki deşikler, flaneslerdäki deşikler, flanesler bilen berkidilen flanesler we esasy agzalara flanesler bilen berkidilen gorizontal gurnamany aňladýar.
"IMB5" ​​iki sany ýapgy, aýagy ýok, uzynlygy uzaldylan, flanes bilen ahyrky gapaklary, deşikli flanes, flanes bilen uzaldylan flanes, esasy agzanyň üstünde oturdylan ýa-da "IMV1" flanesli goşmaça enjamlar iki uç ýapgysyny aňladýar, aýagy ýok, aşaky tarapa uzalma, flanes bilen gutarýan gapaklar, deşikli flanesler, flanes bilen uzaldylan flanes, aşagy flanes dik dikligi bilen gurnalan."IMV1", iki aýakly, aýak ýok, aşaklygyna uzalýan, aşaky flanesler bilen flanesler, deşikler bilen flanesler, flanesler arkaly aşakda oturdylan flanesler, iki sany gapakly dik dikligi aňladýar.
Pes woltly hereketlendirijiler üçin iň köp ulanylýan gurnama wariantlary: IMB3, IMB35, IMB5, IMV1 we ş.m.

Motorokary ýa-da pes hereketlendiriji potensialynyň motora nähili täsirleri bar?
Netijesi ýok, diňe netijelilige we güýç faktoryna üns beriň.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYCX 380V 660V H355-450

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYCX 380V 660V H355-450

Çyzgy

 • download_icon

  TYCX 380V 660V H355-450


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler