We help the world growing since 2007

TYKK seriýaly ýokary woltly super ýokary netijelilik Üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor (6KV H355-1000)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyrynyň netijelilik görkezijisi GB30254-2013 “Volokary woltly üç fazaly kapas asynkron motor funksiýasynyň netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýa netijeliligi derejesini” 1-nji derejä ýetirýär, şuňa meňzeş önümleriň halkara ösen derejesine ýetiň.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň esasy tapgyry TYKK howa bilen sowadylan, girelgäni goramak derejesi IP55, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy, müşderiniň isleglerine görä beýleki gorag derejesi we sowadyş usuly üpjün edilip bilner.
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz, bahalandyrylan naprýa 6eniýe 6kV we önüm öz-özünden başlaýar we ýygylygy hem başlap bolýar.
Bu seriýa, energiýa tygşytlaýjy täsirleri bilen 25% -den 120% -e çenli aralykdaky şol bir spesifikasiýanyň asynkron hereketlendirijilerinden has ýokary netijelilik we has giň ykdysady iş aralygy bar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, bahaly ýük astynda 40-60K.
Önümleriň bu tapgyry YYKK, YKS we beýleki ýokary woltly asynkron hereketlendirijilerini doly çalşyp biler.Hemişelik magnitli motor öndürijiler, ulanyjylaryň isleglerine görä, güýç dykyzlygyny, ýörite dizaýny ösdürip bilerler.

Önüm aýratynlyklary

1. motorokary hereketlendiriji faktor.ýokary hilli faktor.güýç faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok.podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasydyr.sinhron amal.tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýräp ýörkä.nasoslar we beýleki ýükler turbanyň garşylyk ýitgisini artdyrmaýar;
3. hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä ýokary başlangyç momentine (3 gezekden köp) dizaýn edilip bilner.ýokary ýük göterijiligi."uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin;
4. adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw akymy, adatça, tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür.Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär.reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut takmynan 50%.hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner.görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir.asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

Önüm programmalary

3-nji tapgyryň hemişelik magnit hereketlendirijileri janköýerler, nasoslar, kompressor guşak maşynlary we elektrik energiýasy, suw konserwasiýasy, nebit, himiýa senagaty, gurluşyk materiallary, metallurgiýa, magdançylyk we beýleki pudaklarda dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

3 faza ac pmsm

programma (4)

pmsm

Sorag-jogap

Ultra ýokary netijelilikli hemişelik magnit hereketlendirijileriniň YE3 / YE4 / YE5 asynkron hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

1.Asinkron hereketlendirijiniň hili yzygiderli däl, standarty ýerine ýetirmek netijeliligi şübheli
2. Hemişelik magnit elektrik motorynyň yzyna gaýtaryş möhletleri 1 ýylyň içinde
3.YE5 asynkron hereketlendirijilerde kämillik ýaşyna ýeten önümler ýok we adaty önümleriň bahasy hemişelik magnit hereketlendirijilerinden pes däl.
Mingteng hemişelik magnit hereketlendirijisiniň netijeliligi IE5 energiýa netijeliligine ýetip biler.Täzelenmek ýa-da çalyşmak zerurlygy bar bolsa, ony bir ädimde tamamlamak maslahat berilýär.

Kompaniýamyz haýsy hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen ýöriteleşýär?
1. Pes woltly ultra ýokary netijelilik üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri: TYCX, TYPCX seriýaly hereketlendirijiler;
2. highokary woltly super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri: TYKK, TYPKK seriýaly hereketlendirijiler;
3. Az tizlikli göni hereketlendiriji üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor: TYZD seriýaly motor.
4. Ot alýan üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri: TYB, TYBCX, TYBP, TYBD seriýaly hereketlendirijiler.
5.Elektrik deprekler;
6. Integrirlenen maşyn.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYKK 6KV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYKK 6KV

Çyzgy

 • download_icon

  TYKK 6KV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler