We help the world growing since 2007

TYPKK seriýaly üýtgeýän tizlik ýokary woltly super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor (10kV H450-1000)

Gysga düşündiriş:

Bu hemişelik magnit hereketlendirijisiniň netijelilik görkezijisi GB30254-2013 “volokary woltly üç fazaly squrriel kapas asynkron motor hereketiniň netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýa netijeliligi derejesini” 1 (IE5 motor) derejesine ýetirýär, halkara ösüş derejesine ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyrynyň gurnama ölçegleri, TYKK esasy seriýalary bilen deňdir.Esasy seriýa TYPKK howa bilen sowadylan, girelgäni goramak synpy IP55, izolýasiýa synpy F, S1 iş borjy.Müşderiniň isleglerine görä beýleki gorag sapaklary we sowadyş usullary üpjün edilip bilner.
Seriýa 10kV derejesinde, ýygylyk öwrüjisi bilen işleýän, bahalandyrylan ýygylygyň aşagynda we hemişelik torkda işleýär.
Bu seriýa, energiýa tygşytlaýyş täsirleri bilen 25% -den 120% -e çenli aralykdaky şol bir spesifikasiýanyň asynkron hereketlendirijilerinden has ýokary netijelilik we has giň ykdysady iş aralygydyr.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, bahaly ýük astynda 40-60K. Şeýle hem hemişelik magnit hereketlendirijisi hökmünde döredilip bilner.

Önüm aýratynlyklary

1, ýokary hereketlendiriji kuwwat faktory, toruň ýokary hilli faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok, podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2, hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasy, sinhron işlemek, tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýrände, nasoslar we beýleki ýükler turbageçirijiniň garşylygyny ýitirmeýär;
3, hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä, "uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin ýokary başlangyç momentine (3 esse köp), ýokary ýük göterijiligine dizaýn edilip bilner;
4, adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw toky, adatça, kesgitlenen tokdan takmynan 0,5-7,7 esse, Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär, reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut 50% töweregi, hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5, hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner, görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir, asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler;

Önüm programmalary

Bu önümler janköýerler, nasoslar, kompressor guşak maşynlary, elektrik energiýasy, suw tygşytlylygy, nebit, himiýa senagaty, gurluşyk materiallary, metallurgiýa, magdançylyk we beýleki pudaklarda dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

ýokary kuwwatly hemişelik magnit hereketlendirijisi

34b940e07a12d60674880f62c235d60

72beae9333ba7d02bc1b0b63cad9ff61_

80e1cf02bd29a0d82e9405591ab50796_

Sorag-jogap

Inwertorlaryň dürli dolandyryş usullaryny hemişelik magnit motor görnüşlerine uýgunlaşdyrmak?
1.V / F dolandyryş inwertory Özbaşdak hereketlendiriji
2.Wektor özbaşdak işleýän we inwertor hereketlendirijilerini dolandyrýar
3. Özbaşdak we inwertor hereketlendirijilerine DTC gözegçiligi

Motoryň parametrleri haýsylar?
Esasy parametrler:
1. Bahalandyrylan parametrler, şol sanda: naprýa; eniýe, ýygylyk, güýç, tok, tizlik, netijelilik, güýç faktory;
2. Baglanyşyk: motoryň stator sargysynyň baglanyşygy;Izolýasiýa synpy, gorag synpy, sowadyş usuly, daşky gurşaw temperaturasy, beýiklik, tehniki şertler, zawod sany.
Beýleki parametrler:
Tehniki şertler, ölçegler, iş borjy we hereketlendirijiniň gurluşy we gurnama görnüşi.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYPKK 10KV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYPKK 10KV

Çyzgy

 • download_icon

  TYPKK 10KV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler