We help the world growing since 2007

TYZD seriýasy pes woltly pes tizlikli göni hereketlendiriji üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisi (380V H280-450)

Gysga düşündiriş:

Önümleriň bu tapgyry garaşsyz janköýer gurluşy, IP55 girelgesi gorag derejesi, H synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.şeýle hem pes rpm pmg generator hökmünde dizaýn edilip bilner, beýleki gorag synplary we sowadyş usullary müşderiniň isleglerine görä elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Önümleriň bu tapgyry, ýük tizliginiň we torkyň talaplaryna gönüden-göni laýyk bolup bilýän, dişli guty we bufer mehanizminiň baglanyşygyny ýok edip, inwertor bilen işleýän, pes aýlawly hemişelik magnit generatory bolup bilýän) pes hereketlendiriji hereketlendiriji bolup durýar. geçiriş ulgamy, ýokary geçirijilik netijeliligi, başlangyç tork öndürijiligi, energiýany tygşytlamak, pes ses, pes yrgyldy, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, howpsuz we ygtybarly işlemek, pes gurnama we tehniki hyzmat çykdajylary bilen induksiýa hereketlendirijisi we dişli reduktor geçiriji ulgamyň dürli kemçiliklerini düýpgöter ýeňip geçýär. we ş.m. Howpsuz we ygtybarly işlemek, pes gurnama we tehniki hyzmat çykdajylary we ş.m. Müşderiniň isleglerine görä beýleki naprýa .eniýe derejeleri üpjün edilip bilner.

Önüm aýratynlyklary

1. dişli gutyny aýyrmak.gidrawliki birikdirme.geçiriş zynjyryny gysgaltmak.nebitiň syzmagy we ýangyç guýmak meselesi ýok.pes mehaniki näsazlyk derejesi.ýokary ygtybarlylyk;
2. Enjamlara görä ýöriteleşdirilen elektromagnit we gurluş dizaýny.ýüküň zerur tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp bilýär;
3. Pes başlangyç tok we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.demagnetizasiýa töwekgelçiligini aradan aýyrmak;
4. dişli gutynyň we gidrawliki birikdirmäniň geçiriş netijeliligini ýitirmek.ulgamyň ýokary netijeliligi bar.ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Pleönekeý gurluş.pes iş sesi we gündelik tehniki hyzmatyň pes bahasy;
5. Rotor böleginiň aýratyn goldaw gurluşy bar.podşipnikini saýtda çalyşmaga mümkinçilik berýär.Zawoda gaýdyp gelmek üçin zerur maddy-tehniki çykdajylary aýyrmak;
6. Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijiniň göni hereketlendiriji ulgamyny kabul etmek "uly atyň kiçi arabany çekmek" meselesini çözüp biler.asyl ulgamyň giň ýük aralygynyň talaplaryny kanagatlandyryp we ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak bilen ulgamyň umumy netijeliligini ýokarlandyryp biler;
7. Wektor ýygylygy öwrüji dolandyryşyny kabul ediň, tizlik aralygy 0-100% hereketlendirijiniň işleýşi gowy.Durnukly işlemek, hakyky ýük güýji bilen gabat gelýän koeffisiýenti azaldyp biler.

332

333

Önüm programmalary

Önümleriň bu tapgyry gury kömür känlerinde, magdançylyk, metallurgiýa, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, gurluşyk materiallary we top degirmenleri, guşak maşynlary, mikserler, göni hereketlendiriji nebit sorujy maşynlar, nasos nasoslary ýaly giňden ulanylýar. , sowadyjy diň janköýerleri, göterijiler we beýleki dürli enjamlar.

pmsm

tyzd (4)

tyzd (25)

tyzd (12)

tyzd (26)

tyzd (20)

PM motor

tyzd (5)

Sorag-jogap

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň artykmaçlyklary näme?
1. motorokary hereketlendiriji güýji faktory, ýokary gözenegiň hil faktory, güýç faktorynyň öwezini dolmak zerurlygy ýok;
2. Pes energiýa sarp etmek we ýokary energiýa tygşytlamak bilen ýokary netijelilik;
3. Motor hereketlendirijisini peseltmek, geçiriş we paýlamak kuwwatyny tygşytlamak we ulgamyň umumy çykdajylaryny azaltmak.
4. Motorlar göni başlamak üçin döredilip bilner we asynkron hereketlendirijileri doly çalşyp biler.
5. Sürüjini goşmak ýumşak başlangyjy, ýumşak duralgany we çäksiz üýtgeýän tizligi kadalaşdyryp biler we güýji tygşytlamak täsiri hasam gowulaşar;
6. Dizaýn, ýük aýratynlyklarynyň talaplaryna laýyklykda nyşana alnyp bilner we ahyrky ýük islegine gönüden-göni ýüz tutup biler;
7. Motorlar köp topologiýada bar we giň aralykda we aşa şertlerde mehaniki enjamlaryň esasy talaplaryna gönüden-göni laýyk gelýär;the
8. Maksat ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak, sürüjiniň zynjyryny gysgaltmak we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaltmak;
9. Ulanyjylaryň has ýokary talaplaryny kanagatlandyrmak üçin pes tizlikli göni hereketlendiriji hemişelik magnit hereketlendirijilerini dizaýn we öndürip bileris.

Pes tizlikli göni sürüjini saýlamak üçin haýsy parametrler talap edilýär?
Asyl hereketlendirijiniň bahalandyrylan güýji, asyl gurnama bazasynyň ýüki we ýük göterijiligi üçin zerur tizlik.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYZD 380V IC416

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYZD 380V IC416

Çyzgy

 • download_icon

  TYZD 380V IC416


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler