We help the world growing since 2007

TYPKK seriýaly üýtgeýän tizlik ýokary woltly super täsirli üç fazaly hemişelik magnit sinhron motor (6kV H355-1000)

Gysga düşündiriş:

Bu hemişelik magnit hereketlendirijisiniň netijelilik görkezijisi (hemişelik magnit hereketlendirijisi hökmünde hem dizaýn edilip bilner).GB30254-2013 1-nji (IE5) standartyna ýetýär “volokary woltly üç fazaly Düwürtik kapas asynkron motor funksiýasynyň netijeliligini çäklendirýän gymmaty we energiýa netijeliligi derejesi”, şuňa meňzeş önümleriň halkara ösen derejesine (IE5 motor) ýetiň.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň beýany

Hemişelik magnit hereketlendirijileriniň gurnama ölçegleri TYKK esasy seriýalary bilen deňdir.Esasy seriýa TYPKK howa-sowadylan, girelgäni goramak synpy IP55, F synp izolýasiýasy, S1 iş borjy.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda beýleki gorag derejeleri we sowadyş usullary bar.
Bu seriýa, ýygylyk öwrüji bilen işleýän, bahalandyrylan ýygylyk, hemişelik tork işleýşi bilen 6 kV derejeli naprýa .eniýe bilen elýeterlidir
Bu seriýa 25% -den 120% -e çenli deň ölçegdäki asynkron hereketlendirijilerden has ýokary netijeliligi (IE5 hereketlendirijisi) we has giň ykdysady iş aralygydyr we ep-esli energiýa tygşytlaýar
Netijede ep-esli energiýa tygşytlanylýar.Motoryň temperaturasynyň ýokarlanmagy pes, bahaly ýük astynda 40-60K.

Önüm aýratynlyklary

1. motorokary hereketlendiriji faktor.gözenegiň ýokary hilli faktory.güýç faktorynyň öwezini dolmagyň zerurlygy ýok.podstansiýa enjamlarynyň kuwwaty doly ulanylyp bilner;
2. hemişelik magnit hereketlendirijisi hemişelik magnit tolgunmasy, sinhron işlemek, tizlik impulslary ýok.Janköýerleri süýräp ýörkä.nasoslar we beýleki ýükler turbanyň garşylyk ýitgisini artdyrmaýar;
3. hemişelik magnit hereketlendirijisiniň zerurlyklaryna görä ýokary başlangyç momentine (3 gezekden köp) dizaýn edilip bilner.ýokary ýük göterijiligi."uly at kiçi arabany çekmek" hadysasyny çözmek üçin;
4. adaty asynkron hereketlendirijileriň reaktiw toky, adatça, kesgitlenen tokdan takmynan 0,5-7,7 esse köpdür, Mingteng hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileri tolgundyryjy tok talap etmeýär.reaktiw tok hemişelik magnit hereketlendirijiler bilen asynkron hereketlendirijileriň arasyndaky tapawut takmynan 50%, hakyky işleýän tok asynkron hereketlendirijilerden 15% pesdir;
5. hereketlendiriji gönüden-göni başlamak üçin dizaýn edilip bilner, görnüşi we gurnama ululygy häzirki giňden ulanylýan asynkron motor bilen deňdir.asynkron hereketlendirijini doly çalşyp biler.

Önüm programmalary

Bu önümler janköýerler, nasoslar, kompressor guşak maşynlary, elektrik energiýasy, suw tygşytlylygy, nebit, himiýa senagaty, gurluşyk materiallary, metallurgiýa, magdançylyk we beýleki pudaklarda dürli enjamlarda giňden ulanylýar.

typkk (1)

typkk (2)

typkk (3)

typkk (4)

Sorag-jogap

Hemişelik magnit hereketlendirijileriniň tehniki aýratynlyklary?
1. Bahalandyrylan güýç faktory 0.96 ~ 1;
Bahalandyrylan netijeliligiň 2,1.5% ~ 10% ýokarlanmagy;
3. volokary woltly seriýalar üçin 4% ~ 15% energiýa tygşytlamak;
4. Pes woltly seriýalar üçin 5% ~ 30% energiýa tygşytlamak;
5. Işleýiş tokynyň 10% -den 15% -e çenli azalmagy;
6. Ajaýyp dolandyryş öndürijiligi bilen çalt sinhronizasiýa;
7. Temperaturanyň ýokarlanmagy 20K-dan gowrak azaldy.

Quygylygy öwrüjiniň umumy ýalňyşlyklary?
1. V / F gözegçilik wagtynda ýygylyk öwrüjisi süzgüç ýalňyşlygy barada habar berýär we hereketlendirijiniň çykyş momentini ýokarlandyrmak we başlangyç prosesinde toky azaltmak üçin sazlamak arkaly göteriji momentini ýokarlandyrýar;
2. V / F dolandyryş ulanylanda, hereketlendirijiniň häzirki bahasy kesgitlenen ýygylyk nokadynda gaty ýokary we energiýa tygşytlaýyş täsiri pes bolanda, tok azaltmak üçin bahalandyrylan naprýa valueeniýe bahasy sazlanyp bilner:
3. Wektor gözegçiligi wagtynda öz-özüňi düzetmekde ýalňyşlyk bar we adyň parametrleriniň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlamak zerur.Degişli gatnaşyklaryň n = 60fp, i = P / 1.732U bilen dogrudygyny hasaplaň
4. frequokary ýygylykdaky ses: gollanmada maslahat berilýän bahalara görä saýlanyp bilinýän göterijiniň ýygylygyny köpeltmek arkaly ses peselip biler;
5. Işe başlanda hereketlendirijiniň çykyş şahasy kadaly işläp bilmeýär: ony özbaşdak öwrenmeli ýa-da öz-özüňi öwrenmek tertibini üýtgetmeli;
6. Işe başlanda, çykyş şahasy kadaly işläp bilýän bolsa we aşa köp näsazlyk bar bolsa, tizlenme wagty sazlanyp bilner;
7. Işleýiş wagtynda artykmaç näsazlyk habar berilýär: Motor we ýygylyk öwrüji modelleri dogry saýlananda, umumy ýagdaý motoryň aşa ýüklenmegi ýa-da hereketlendirijiniň näsazlygydyr.
8. Artykmaç wolt ýalňyşlygy: Tizlenmäniň ýapylmagyny saýlanyňyzda, tizlenme wagty gaty gysga bolsa, tizlenme wagtyny uzaltmak, tormoz garşylygyny ýokarlandyrmak ýa-da erkin awtoulag duralgasyna üýtgetmek arkaly dolandyrylyp bilner.
9. grounder ýalňyşlygy üçin gysga utgaşma: Mümkin bolan motor izolýasiýasynyň garramagy, hereketlendirijiniň ýük tarapynda erbet simler, motor izolýasiýasy barlanylmaly we simleriň toprak bilen barlanmagy;
10. grounder ýalňyşlygy: encyygylyk öwrüjisi toprakly däl ýa-da motor toprakly däl.Walkygy-ýygydan öwrüjiniň töwereginde päsgelçilik bar bolsa, ýeriň ýagdaýyny barlaň.
11. closedapyk görnüşli gözegçilik wagtynda näsazlyklar habar berilýär: adyň parametrleriniň nädogry sazlamalary, kodlaýjy gurnamagyň pes koaksiallygy, kodlaýjy tarapyndan berlen nädogry naprýa .eniýe, kodlaýjynyň ses beriş kabeliniň päsgelçiligi we ş.m.

Önümiň parametri

 • download_icon

  TYPKK 6KV

Gurnama ölçegi

 • download_icon

  TYPKK 6KV

Çyzgy

 • download_icon

  TYPKK 6KV


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler