We help the world growing since 2007

Minteng Motor dünýä boýunça agentleri işe alýar

Minteng hakda

380V-10kV iň doly spesifikasiýalary we Hytaýda aşa ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýan hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň iň ösen tehnologiýasy bolan senagat hemişelik magnit hereketlendirijileriniň öňdebaryjylaryndan biridir.

https://www.mingtengmotor.com/about-us/

2017-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli yzly-yzyna üç ýyl milli senagat energiýasyny tygşytlaýyş tehnologiýasy we enjamlarynyň katalogy, A.Döwlet bazaryna gözegçilik gullugy tarapyndan 2018-nji ýylda “Hytaý standart innowasiýa goşant baýragy” baýragyny aldy, 2019-njy we 2021-nji ýyllarda MIIT tarapyndan “Energiýa tygşytlylygy ýyldyzy” önüm katalogynda görkezildi, Greenaşyl önümçilik sanawynyň bäşinji partiýasynda - MIIT tarapyndan 2020-nji ýylda ýaşyl dizaýn önümleri, we Greenaşyl önümçilik sanawynyň bäşinji partiýasynda - MIIT tarapyndan ýaşyl dizaýn önümleri.Greenaşyl önümçilik sanawy - 2020-nji ýylda ýaşyl dizaýn önümleri,2021-nji ýylda Hytaý maşyn senagaty ylym we tehnologiýa baýragy,Milli “izedöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen we täze” kiçi ägirt uly kärhanalar 2023-nji ýylda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi tarapyndan,2023-nji ýylda “Kärhananyň standart ýolbaşçysy” şahadatnamasy;2018-2023-nji ýyllarda welaýat ykdysadyýeti we maglumat tehnologiýasy bölüminiň şahadatnamasy,Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi tarapyndan “Hytaý standart innowasiýa goşant baýragy”.2018-2023-nji ýyllarda Senagat we Maglumat Tehnologiýasy Ministrligi Anhui welaýatynda ilkinji tehnologiki enjamlaryň biri we welaýat derejesinde 10 sany täze önüm hökmünde ykrar edildi we 2019-2022-nji ýyllarda bu kompaniýa sanawda görkezildi Welaýat Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi we ş.m. Anhui welaýatynyň senagat pudagynda energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak boýunça “Bäş ýüz” maslahat beriş katalogynda bu kompaniýa 102 milli intellektual eýeçilik hukugyny aldy, şolardan 102-si milli intellektual eýeçilik hukuklary.11 milli oýlap tapyş patenti, 89 peýdaly model patenti we 2 programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy ýaly 102 milli intellektual eýeçilik hukugyny aldy.Hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen baglanyşykly 64 standarty, şol sanda 13 milli standarty we 21 pudak standartyny taýýarlamak üçin jogapkär.

Hytaý hemişelik magnitli motor çig maly we öndürijilik artykmaçlyklary.

Hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin iň möhüm material NdFeB.Seýrek ýer elementleri önümiň öndürijiligini ýokarlandyrmakda, önümiň dürlüligini ýokarlandyrmakda we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýan ajaýyp magnit, optiki we elektrik aýratynlyklary bilen “senagat üçin witaminler” diýlip atlandyrylýar.Hytaý seýrek toprak gorlary boýunça dünýäde iň uly ýurt, diňe bir baý ätiýaçlyklar däl, eýsem minerallaryň we seýrek toprak elementleriniň, ýokary derejeli seýrek topraklaryň we magdan paýlanyşynyň we beýleki artykmaçlyklarynyň arasynda Hytaýyň seýrek toprak senagatynyň ösmegi üçin dünýäde iň uly ýurtdyr. berk binýat goýdy.Bütin dünýäde energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak bilen baglanyşykly syýasatlaryň ornaşdyrylmagy bilen bir hatarda hemişelik magnit hereketlendirijileriniň artykmaçlyklary kem-kemden görnüp başlady.

hemişelik magnit hereketlendirijisi

 

Asynkron hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende, seýrek ýeriň hemişelik magnit hereketlendirijileri aşakdaky dört nokady goşmak bilen tebigy energiýa tygşytlaýjy artykmaçlyklara eýedir:

(1) efficiencyokary netijelilik we energiýa tygşytlamak.Asynkron hereketlendirijilerden tapawutlylykda, hemişelik magnit hereketlendirijileri rotorda tolgundyryjy tok talap etmeýär, bu bolsa energiýany takmynan 5% -den 30% tygşytlaýar.

(2) powerokary güýç faktory.Motoryň kuwwat faktory 1-e ýakyn bolup, güýç faktorynyň kompensatoryny goşmazdan elektrik torunyň hil faktoryny gowulandyrýar.

(3) Seýrek ýeriň hemişelik magnit hereketlendirijisi ýönekeý, pes şowsuzlyk.

(4) Uzak ömür, tehniki hyzmat etmezden, reduktorsyz.

Agentlere bolan garaýyş.

(1) 100% borçnamalaryň ýerine ýetirilmegi we wagtynda ýeňillikler: Iň oňat ulgamda we berk kompaniýa dolandyryşynda Mintenghas doly agent hyzmatdaşlygynyň modelini emele getirdi.Iki tarapyň hukuklary we bähbitleri deňdir we agente bolan ygrarlylygy 100% ýerine ýetirilýär, ýeňillik öz wagtynda we pudakda has ýokary derejä degişlidir.

. wagt.

(3) Mintengagentleriň hukuklaryny, gyzyklanmalaryny we çeşmelerini doly goraýar: köp ýyllyk synaglardan we synaglardan soň Mintengagentler bilen hyzmatdaşlygyň has kämil nusgasyny emele getirdi we hemişe birek-birege hormat goýmagy, adalatlylygy we adalaty, gatnaşyklara ýetmek üçin agentler bilen dostlukly hyzmatdaşlygy dowam etdirýär.Agentleriň hukuklary we çeşmeleri üçin içerki rollary we zyýanly bäsdeşligi ýok edip, uzak möhletleýin, ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyny höweslendirýän gorag ulgamy bar.

Mintengelmydama bazar kanalynyň güýjüne ynanýardy, şeýle hem hyzmatdaşlygyň dowamly gatnaşyklaryny dowam etdirmek, hyzmatdaşlygyň ak ýürekliligini saklamak we pudak çeşmeleriniň birleşmegini öňe sürmek üçin agentler bilen işewür hyzmatdaşlygy gadyrlaýar.

Anhui MintengHemişelik Magnit Elektric & MachineryEnjam Co. karýeranyň bölümi!


Iş wagty: Mart-22-2024