We help the world growing since 2007

Galyndy ýylylygy öndürmek üçin sowadyş diňiniň fanatynda pes tizlikli hemişelik magnit hereketlendirijisini ulanmak.

4,5 MWt galyndy ýylylyk öndüriji ulgamyny goldaýan sement kompaniýasy 2500 t / d önümçilik liniýasy, sowadyjy diňiň fanasynyň howa çalşygynda gurlan sowadyjy diňiň üsti bilen sowadyjy suw aýlanýan kondensator.Uzak wagtlap işlemekden soň, sowadyjy diňiň içerki sowadyjy fan sürüjisi we güýç bölegi sowadyş diňiniň janköýeriniň has köp titremegine sebäp bolup, janköýeriň howpsuz işlemegine täsir eder we howpsuzlyk üçin uly howp bar.Magnit hereketlendirijimizi üýtgetmek arkaly, reduktory ýok etmek we uzyn şahany birikdirmek, titremäniň öňüni almak, ulgamyň howpsuz we durnukly işlemegini üpjün etmek arkaly.Bu aralykda, hemişelik magnit hereketlendirijisi ulanylandan soň energiýany tygşytlamak täsiri aýdyňdyr.

Düşündiriş

Galyndy ýylylygy öndürýän sowadyş diňiniň fanaty, ýokary energiýa sarp edýän yza gaýdýan elektromehaniki enjamlarda ýok edilmeli enjam bolan asynkron Y seriýaly hereketlendirijini kabul edýär.Reduktor we motor hereketlendirijisi 3 metre golaý uzyn şaha bilen birikdirilýär, uzak wagtlap işlänsoň, reduktoryň könelmegi we ýyrtylmagy uly titremä sebäp bolýar, bu eýýäm enjamlaryň howpsuz işlemegine täsir edýär we täzelenmeli, ýöne çalyşmagyň ähli toplumynyň umumy bahasy PM hereketlendirijileriniň bahasyndan has ýokary, şonuň üçin titremäniň öňüni almak üçin PM motoryny üýtgetmek teklip edilýär.Şeýle-de bolsa, hemişelik magnit hereketlendirijileri bilen deňeşdirilende, doly toplumyň çalyşmagyň bahasy ýokary, çykdajy tapawudy möhüm däl, şonuň üçin fan motoryny ýokary öndürijilikli hemişelik magnit pes tizlikli göni hereketlendiriji bilen çalyşmak teklip edilýär, senagat pudagynda aç-açan energiýa tygşytlaýjy täsir edýär.

Retrofit talaplary we tehniki derňew

Asyl janköýer sürüjisi ulgamy, aşakdaky tehniki kemçilikleri bolan asynkron hereketlendiriji + hereketlendiriji wilka + reduktor bolup durýar: drive Sürüji prosesi çylşyrymly, ýokary prosesi ýitirmek we pes netijelilik bilen;

Maintenance Bejeriş we düýpli abatlaýyş iş ýüküni köpeldýän 3 komponent şowsuzlyk nokady bar;

Specialized specializedöriteleşdirilen reduktor bölekleriniň we ýag çalmagyň bahasy ýokary;

No Hiç ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrmak, tizligi sazlap bilmeýär, netijede elektrik energiýasynyň sarp edilmegine sebäp bolýar.

Efficiencyokary öndürijilikli hemişelik magnit pes tizlikli göni hereketlendiriji usuly aşakdaky artykmaçlyklara eýedir:

Efficiency efficiencyokary netijelilik we energiýa tygşytlamak;

Load ýük tizligini we tork talaplaryny gönüden-göni kanagatlandyryp biler;

Red Reduktor we hereketlendiriji wilka ýok, şonuň üçin mehaniki näsazlyk derejesi peselýär we ygtybarlylygy ýokarlanýar;

Frequ ýygylyk öwrüji dolandyryşyny, tizlik aralygy 0 ~ 200 r / min.Şonuň üçin hereketlendiriji enjamlaryň gurluşy pes aýlaw tizliginiň we ýokary torkyň aýratynlyklaryny oýnap bilýän, enjamyň näsazlyk nokadyny we tehniki hyzmatyň bahasyny peseldip bilýän ýokary netijelilik hemişelik magnit pes tizlikli hereketlendiriji hereketlendirijisine üýtgedildi abatlamakda kynçylyk azalýar we ýitgiler azalýar.Hemişelik magnitiň ýokary netijeliligi pes tizlikli göni hereketlendiriji hereketlendirijisi elektrik energiýasynyň takmynan 25% -ini tygşytlaýar we çykdajylary azaltmak we netijelilik maksadyna ýetýär.

Retrofit programmasy

Sahypanyň şertlerine we sahypanyň talaplaryna laýyklykda, ýokary netijelilikli hemişelik magnit pes tizlikli göni hereketlendiriji hereketlendirijini dizaýn edýäris, motory we fanaty saýtda oturtýarys we merkezi gözegçilikde saklamak üçin güýç otagynda ýygylyk öwrüji dolandyryş kabinetini goşýarys. başlangyç duralgasyny awtomatiki dolandyryp we aýlanma tizligini sazlap biler.Motor hereketlendirijisi, göteriji temperatura we yrgyldy ölçeg gurallary ýerinde çalşylýar we merkezi dolandyryş otagy tarapyndan gözegçilik edilip bilner.Köne we täze hereketlendiriji ulgamlaryň parametrleri 1-nji tablisada, sahypanyň üýtgemezden ozal we soň suratlary 1-nji suratda görkezilýär.

微 信 图片 _20240328104048

1-nji surat

PMSM

Asyl uzyn wilka we dişli guty gurluşy Hemişelik magnitli hereketlendiriji gönüden-göni janköýer

Effekt

Galyndy ýylylyk öndürýän aýlanyş diňiniň sowadyjy fan ulgamy hemişelik magnitli hereketlendiriji hereketlendirijä üýtgedilenden soň, elektrik energiýasynyň tygşytlanyşy takmynan 25% -e ýetýär, fanatyň tizligi 173 r / min bolsa, hereketlendirijiniň akymy 42 A bolýar , üýtgemezden ozal 58 A hereketlendiriji tok bilen deňeşdirilende, her motoryň güýji günde 8 kWt azalýar we iki toplumy 16 kWt tygşytlaýar we işleýiş wagty ýylda 270 d hasaplanýar we annualyllyk tygşytlaýyş bahasy 16 kWt × 24 h × 270 d × 0,5 CNY / kWt = 51,8 million ýuana.0,5 ýuan / kWt = 51,800 CNY.Taslamanyň umumy maýa goýumy 250,000 CNY, reduktoryň, motorly, hereketlendiriji wilkanyň satyn alyş bahasynyň 120,000CNY arzanlamagy sebäpli enjamlaryň iş wagty ýitirilmegini azaldýan mahaly dikeldiş sikli (25-12) ÷ 5.18 = 2.51 (ýyl) ).Köne netijesiz energiýa sarp edýän enjamlar ýok edilýär we enjamlar aç-açan maýa goýum peýdalary we ygtybarly iş effektleri bilen howpsuz we rahat işleýär.

MINGTENG-iň tanyşdyrylyşy

Anhui Mingteng Hemişelik-Magnit Maşynlary we Elektrik Enjamlary Co. (Ltd)

Kompaniýa, “Milli elektromehaniki energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak senagaty bileleşiginiň” müdiri we “Motor we ulgam energiýasyny tygşytlaýyş tehnologiýa innowasiýa senagaty bileleşigi” guramasynyň wise-prezident bölümidir we GB30253-2013 “Hemişelik magnit sinhron motor energiýa netijeliligi çäkliligini” taýýarlamaga jogapkärdir. Gymmatlyk we energiýa netijeliligi derejesi Kompaniýa GB30253-2013 “Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň energiýa netijeliliginiň çäk bahasy we energiýa netijeliligi derejesi”, JB / T 13297-2017 “TYE4 seriýaly üç fazaly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň tehniki şertleri () Blok No. 80-355) ”, JB / T 12681-2016“ TYCKK seriýasynyň tehniki şertleri (IP44) efficiencyokary öndürijilikli we ýokary woltly hemişelik magnit sinhron motory ”we milli we senagat standartlary bilen baglanyşykly hemişelik magnit hereketlendirijileri.Kompaniýa 2023-nji ýylda milli ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen täze kärhana diýen ada eýe boldy we önümleri Hytaýyň hil sertifikat merkeziniň energiýa tygşytlaýjy şahadatnamasyndan geçdi we ministrligiň “Energiýa netijeliligi ýyldyzy” önümleriniň katalogyna girizildi. Hytaýyň senagat we maglumat tehnologiýasy we 2019-njy we 2021-nji ýyllarda ýaşyl dizaýn önümleriniň bäşinji partiýasynyň sanawy.

Kompaniýa, hemişelik magnit hereketlendirijisini döretmek we Hytaýyň täsirini ulanmak üçin “birinji derejeli önümlere, birinji derejeli dolandyryşa, birinji derejeli hyzmatlara, birinji derejeli marka” korporatiw syýasatyna eýerip, garaşsyz täzelikleri talap edýär. Akylly hemişelik magnit motor ulgamynyň energiýa tygşytlaýjy çözgütleri, kompaniýanyň ýokary woltly, pes woltly, göni hereketlendiriji, partlama garşy hemişelik magnit hereketlendirijisi üçin niýetlenen innowasiýa toparynda, ýokary, pes woltly, göni hereketlendiriji we Partlama garşy hemişelik magnit hereketlendirijileri janköýerler, nasoslar, guşak degirmenleri, top degirmenleri, mikserler, döwüjiler, gyryjy enjamlar, nebit sorujy maşynlar, egirme maşynlary we magdan, polat we elektrik ýaly dürli ugurlarda köp ýüklerde üstünlikli işledi. güýç we ş.m., gowy energiýa tygşytlaýjy täsirleri gazandy we giň meşhurlyga eýe boldy.

 

 


Iş wagty: 28-2024-nji mart